Aanpak Botlekbrug

A15

Aanpak Botlekbrug

De Botlekbrug, een van de grootste hefbruggen in Europa, is een belangrijke schakel voor weg-, spoor- en scheepvaartverkeer in een regio die belangrijk is voor onze economie.

Omdat elke storing er 1 te veel is, werken we hard om storingen te voorkomen en het aantal storingen terug te brengen. Dit doen we onder andere door de werking van de brug continu te monitoren, regelmatig (preventief) onderhoud uit te voeren en indien nodig (preventief) onderdelen te vervangen.

Aanpak storingen Botlekbrug

Naast het monitoren van de werking van de brug, het functioneren van de installaties en systemen en het (preventief) onderhoud, hebben we bijvoorbeeld in 2018 uit voorzorg alle 64 omloopwielen vervangen. Andere maatregelen zijn (geweest):

 • aanpassingen in de afhandeling van storingen en procedures voor het bedienen van de brug en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
 • een tijd lang stonden 24/7 monteurs klaar;
 • afspraken over aanrijdtijden monteurs;
 • aanpassingen aan de slagbomen;
 • verbeteringen in de datacommunicatieverbinding met de verkeerscentrale;
 • verbeteringen/ombouwen/aanpassen van de grendels.

Sinds 2021 testen we de werking van de systemen en installaties van het spoor. Afzonderlijk en samen met de bestaande installaties en systemen van de brug. Tijdens het testen van de spoorsystemen in relatie tot de andere systemen in de brug, zijn er ook storingen geweest. Dat is onlosmakelijk verbonden aan een testfase. De hinder is beperkt gebleven omdat we tijdens het testen de brug afgesloten hebben. Door te testen willen we storingen na ingebruikname van het goederenspoor voorkomen.

Als er een storing optreedt, dan betreft dat vaak grendelstoringen. Het aansluiten en vergrendelen van het bewegende deel van de brug op het vaste deel van de brug luistert heel nauw en is millimeterwerk. De grendels zijn in het verleden geoptimaliseerd. Hierna is het aantal grendelstoringen gedaald. De aannemer heeft ook het onderhoud van de grendels geïntensiveerd. Dit houdt in dat de slijtagegevoelige onderdelen sneller worden gewisseld.

Aanrijdingen slagbomen

Geregeld is er ook hinder voor het verkeer door het afrijden van slagbomen. Sinds de openstelling van de burg is dit al meer dan 60 keer gebeurd. Voor wat betreft de aanrijdingen van de slagbomen, hebben we als eerste gekeken of de procedure voor het openen van de brug – en dus het sluiten van de slagbomen – juist gevolgd is. Daar hebben we geen afwijkingen geconstateerd. Bij de ‘aanrijdingen’ is het sluiten van de slagbomen volgens de vooraf vastgestelde standaardprocedure, met een voorwaarschuwingssysteem, gegaan. Er zijn voldoende signalen en er is voldoende tijd om rekening te houden met een brugopening en dus om tijdig te kunnen stoppen. Neemt niet weg dat we niet stoppen met het zoeken naar een verklaring waarom de slagbomen worden ‘aangereden’.

Op het moment dat de slagbomen ‘aangereden’ zijn, kan de brug niet meer bediend worden. Dit zorgt ervoor dat er files ontstaan. Het vervangen van de slagbomen zorgt uiteraard voor hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart. We doen er echter alles aan om de brug zo snel mogelijk beschikbaar te hebben voor het weg- en scheepvaartverkeer.

Storingsvrije brug is niet mogelijk

Ondanks alle maatregelen en het preventieve onderhoud is een storingsvrije brug niet mogelijk. Iedere beweegbare brug blijft ‘een machine’ waarbij technische storingen of een technisch defect nooit helemaal te voorkomen zijn. Dat geldt dus ook voor de Botlekbrug. We doen er uiteraard alles aan om storingen te voorkomen. En als er sprake is van een storing of defect, doen we er alles aan deze zo snel mogelijk te verhelpen zodat de overlast voor de gebruikers tot een minimum wordt beperkt. De enorme afmetingen en het gewicht, de complexiteit van de aanwezige techniek, de combinatie van spoor- en wegverkeer en het groot aantal keren dat de brug per dag opengaat en de hoge snelheid waarmee de brugdekken op en neer gaan, maken dat de Botlekbrug niet alleen uniek is, maar helaas ook storingen kent.

Lees meer over de spoor- en langzaamverkeerverbinding

Storingscijfers

De Botlekbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor het wegverkeer op de verbrede A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein, en het scheepvaartverkeer over de Oude Maas en daarmee een belangrijke schakel voor onze economie. Dat de brug goed functioneert is van groot belang. Hoewel door alle maatregelen het aantal storingen sinds de ingebruikname in 2015 flink gedaald is, is iedere storing er nog 1 te veel, ook voor Rijkswaterstaat. We doen er dan ook alles aan om het aantal storingen nog steeds verder terug te dringen en daarmee de hinder voor de omgeving, de gebruikers, zoveel als mogelijk te beperken. Helemaal storingsvrij zal de brug nooit zijn, omdat geen enkele beweegbare brug storingsvrij is. We doen er dan ook alles aan om de hinder van storingen te beperken. Denk aan onderdelen en slagbomen op voorraad hebben, storingsmonteurs dichtbij en dergelijke.

Cijfers 2021

We zitten nu in een testfase om de systemen van het spoor en de brug op elkaar aan te sluiten. De systemen voor de spoorverbinding zijn nieuw en moeten worden getest, afzonderlijk maar ook in samenhang met de bestaande systemen op de brug. Ook in deze testfase geldt dat elke storing er 1 teveel is. We doen er uiteraard alles aan om ook tijdens het testen storingen te voorkomen.

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden hebben we begin 2021 meer storingen gehad. De oorzaak van de storingen was niet eenduidig: deels ging het om storingen als gevolg van het testen om de spoorsystemen op de bestaande systemen van de brug aan te sluiten. Deels ging het om andere storingen zoals grendelstoringen. Hierbij heeft het winterweer en de extreem lage temperatuur in februari waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Met name het scheepvaartverkeer heeft hinder ondervonden van de storingen, omdat de brug door de storingen vaak niet geheven kon worden.

Cijfers 2020

In 2020 kende de Botlekbrug op ruim 5.400 brugopeningen in totaal 15 storingen, waarvan 12 voor het wegverkeer en 14 voor de scheepvaart. De gemiddelde duur van een brugopening was 11,4 minuten.

Daarnaast zijn de slagbomen meerdere keren kapot gereden waardoor de brug enige tijd niet beschikbaar was.

Cijfers 2019

In 2019 (tot en met december) waren er op 5.953 brugopeningen in totaal 23 storingen. Deze storingen veroorzaakte 18 keer een afsluiting van de Botlekbrug voor het wegverkeer en 20 keer een stremming van de Oude Maas voor schepen hoger dan 14 m NAP.

Op 28 mei is de brug een tijd gestremd geweest (was dus geen storing) voor het scheepvaartverkeer vanwege rookoverlast door een brand in Vlaardingen. En op 30 juni was de brug ’s nachts afgesloten omdat een aantal bouwketen naast de brug in brand stonden.

Beschikbaarheid brug

De tijd dat de brug beschikbaar is voor het wegverkeer varieert per jaar. Dit hangt af hoe druk het is op het water en hoeveel schepen moeten passeren om naar de havens te gaan. Ook hangt het af van het onderhoud aan de brug en de storingen. De beschikbaarheid ligt rond de 85%. Als de brug niet beschikbaar is dan is dat rond:

 • 12% van de tijd vanwege reguliere brugopeningen
 • 2% van de tijd vanwege gepland onderhoud
 • 0,2% van de tijd vanwege storingen

De brug is rond de 97% van de tijd beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Als de brug net beschikbaar is, is dat vanwege onderhoud (zo’n 2%) en vanwege storingen.

Cijfers 2018

In 2018 (tot en met de laatste week van december) waren er op 6.209 brugopeningen in totaal 19 storingen. Deze storingen veroorzaakte 13 keer een afsluiting van de Botlekbrug voor het wegverkeer en 19 keer een stremming van de Oude Maas voor schepen hoger dan 14 m NAP.

Beschikbaarheid brug in 2018

In 2018 is de brug circa 80,6% van de tijd beschikbaar geweest voor het wegverkeer. Als de brug gestremd was voor het wegverkeer dan was dat rond de:

 • 14,7% van de tijd vanwege reguliere brugopeningen
 • 4,4% van de tijd vanwege gepland onderhoud
 • 0,3% van de tijd vanwege storingen

De brug was in 2018 circa 97,2% van de tijd beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Als de brug gestremd was voor de scheepvaart dan was dat rond de:

 • 2,3% van de tijd vanwege gepland onderhoud
 • 0,5% van de tijd vanwege storingen

Cijfers 2017

In 2017 is de brug 6.056 keer opengegaan om schepen te laten passeren. In totaal waren er op deze 6.056 brugopeningen 34 storingen die 16 keer een afsluiting van de Botlekbrug voor het wegverkeer en 33 keer een stremming van de Oude Maas voor de hoge scheepvaart veroorzaakte.

In de factsheet Feiten en cijfers Botlekbrug vindt u meer informatie.

Niet elke storing betekent hinder

Een storing wil overigens niet zeggen dat er ook altijd een afsluiting is voor het wegverkeer of een stremming voor het scheepvaartverkeer. Als de brug bijvoorbeeld door een storing niet open kan, merkt het wegverkeer hier niets van. En als er tijdens zo’n storing geen hoge scheepvaart zich aandient, merkt ook de scheepvaart niets van deze storing. Uiteraard versturen we bij iedere storing een sms, dus ook als de storing van korte duur is en er feitelijk geen hinder is.

Grendels en omloopwielen

De storingen aan de grendels is met prioriteit opgepakt, die in het begin de oorzaak waren van veel van de storingen, is met prioriteit opgepakt. A-Lanes A15 (de aannemer) heeft een monitoringsplan opgesteld en ingevoerd om de grendels met een hogere regelmaat te controleren en/of bij te stellen. Ook is het nu mogelijk om werkzaamheden aan een grendel uit te voeren, zonder dat dit invloed heeft op het reguliere brugproces. Het grendelontwerp is herzien en de grendels zijn inmiddels allemaal aangepast.

Met de omloopwielen zelf is niets mis. En ze zijn ook niet de oorzaak van de storingen. Dat alle 64 omloopwielen toch vervangen worden, heeft te maken met de constatering in 2017 dat de lagers niet naar behoren functioneerden. Dit zou in de toekomst tot ernstige, langdurige storingen kunnen leiden. In 2018 is besloten om alle 64 omloopwielen inclusief lagers te vervangen. A-Lanes A15 is hiermee in april 2018 gestart. De laatste 4 omloopwielen zijn in het weekend van 13 oktober 2018 vervangen. Bekijk ook de planning van de Botlekbrug.

Bij het oorspronkelijke ontwerp is gekozen voor lagers met een relatief kleine diameter. Per omloopwiel zitten twee van deze lagers naast elkaar. Achteraf blijkt dat dit kan leiden tot onbedoelde interne belastingen. Door de zware belastingen tijdens het heffen van de brug heeft dat gezorgd voor onverwachte slijtage aan lagers. Er is nu voor gekozen om per omloopwiel 1 lager toe te passen met een grotere diameter om zo voldoende draagkracht te hebben. Dit past niet in de oorspronkelijke wielen, vandaar dat de rode omloopwielen in 2018 zijn vervangen.

De omloopwielen zitten bovenin de heftorens van de brug, op circa 50 m hoogte. Een omloopwiel inclusief lager weegt circa 16 ton. Over de omloopwielen lopen de balanskabels die de verbinding vormen tussen het beweegbare gedeelte van de brug en de beide contragewichten. Dit betekent dat de omloopwielen permanent het volledige gewicht van de beweegbare brugdelen en contragewichten (circa 10.000 ton per doorvaartopening) moeten dragen.

Het omloopwiel wordt van 50 m hoogte op de dieplader getakeld die klaar staat. De dieplader met het oude omloopwiel rijdt weg. De dieplader met het nieuwe omloopwiel komt achteruit aanrijden. De dieplader met het nieuwe wiel is in positie. Het wiel wordt aan de kabels van de hijskraan bevestigd. Het wiel wordt klaargemaakt voor plaatsing in de brughefinstallatie. Het nieuwe omloopwiel wordt 50 meter omhoog getakelden in de behuizing boven op de heftoren gemanoeuvreerd. De werkzaamheden zijn afgerond, de brug is weer open voor verkeer.

Sms 'BBRUG AAN' naar 3669

Communicatie

De hinder die ontstaat bij optredende storingen beperken we zoveel mogelijk door:

 • Direct omleidingen in te zetten
 • Te zorgen voor een goede communicatie naar de (vaar)weggebruikers, via een gratis sms-service, Twitter en berichtgeving via verschillende media.

In de toekomst krijgen weggebruikers via hun navigatiesysteem up-to-date informatie over verwachte brugopeningen en eventueel optredende storingen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Sms-service

Bij storingen van de Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze gratis sms-service. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.

Het kan zijn dat u geen gebruik kunt maken van servicenummers omdat deze voor uw mobiele telefoon geblokkeerd zijn. Wij kunnen hier helaas niets aan doen. We adviseren u om ons op Twitter te volgen, daar worden de afsluitingen en stremmingen ook aangegeven.

Door BBRUG STOP te sms’en naar 3669 stopt de sms-service.

Over de brug

De Botlekbrug voor zowel spoor- als wegverkeer ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De brug is sinds november 2015 in gebruik voor verkeer in beide richtingen. De brug vervangt de oude Botlekbrug die inmiddels gesloopt is. Doordat de doorvaarthoogte van de nieuwe brug hoger 6 m is dan de doorvaarthoogte van de oude Botlekbrug, hoeft de brug minder vaak open (per dag gemiddeld 30 keer minder). De brug heeft 2 rijbanen met in plaats van 1 rijstrook 2 rijstroken per richting voor wegverkeer. Daarnaast is er op de brug ook een goederenspoorlijn en een aparte verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers.

 • De nieuwe Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen in Europa. Een dubbele hefbrug met een totale lengte van 1.200 m met 2 hefdelen van 5.000 ton per hefdeel.
 • De hefdelen worden in balans gehouden door 4 contragewichten (2 per hefdeel) met elk een gewicht van 2.500 ton. Hierdoor is het mogelijk een brugdeel te heffen en laten dalen in 2 ongeveer minuten. Dat is voor zo’n grote brug uniek.
 • Een reguliere brugopening, vanaf het sluiten tot het openen van de afsluit, duurt gemiddeld 11 minuten, maar is afhankelijk van het aantal schepen dat de brug moet passeren. Voor (brom)fietsers gaan de slagbomen eerder dicht omdat zij langer de tijd nodig hebben om de brug over te steken en we er zeker van willen zijn dat de brug vrij is van verkeer voordat deze opengaat voor de scheepvaart.
 • De brug gaat gemiddeld 20 keer per dag open. Dat is ongeveer 1 keer per 1,5 uur. De oude Botlekbrug ging 50 keer per dag open.
 • De doorvaarthoogte van de brug is 14 m NAP als deze dicht is en ruim 45 m NAP als deze open is.
 • Er zijn gemiddeld 6.000 brugopeningen per jaar en gemiddeld 20 per dag.

De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is 14 m als deze dicht is

Nu de oude Botlekbrug er niet meer is, maken ook (brom)fietsers en voetgangers, gebruik van de nieuwe brug, zij het eerst nog via tijdelijke op- en afritten. Als straks beide hefdelen beschikbaar zijn, kunnen schepen de nieuwe brug van 2 kanten tegelijk passeren (iedere vaarrichting door een hefdeel). Op deze wijze draagt de nieuwe Botlekbrug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Onderliggende pagina's