Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat onderhoudt de rivieren en kanalen in Oost-Nederland. En is daarmee verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid, voor een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart en voor een schone en prettige leefomgeving voor mens en dier in Oost-Nederland.

Dit doen we door de rivieren en kanalen te baggeren, door het onderhouden van de oevers en kribben en door het onderhouden van bruggen. Op die manier zorgen we ervoor dat de afvoer van (hoog)water niet belemmerd wordt, dat de vaargeulen op diepte blijven en dus beschikbaar blijven voor de beroepsvaart, dat het zicht niet belemmerd wordt door overhangende dode takken en bomen én dat de omgeving veilig en schoon blijft.

Baggeren

We baggeren de vaargeul, zodat deze diep genoeg blijft en het scheepvaartverkeer vlot en veilig kan doorvaren. Ook houden we de nevengeulen op diepte, zodat het water veilig en voldoende afgevoerd wordt. Nevengeulen stromen parallel aan de hoofdgeul door de uiterwaarden en staan aan begin en eind in verbinding met de rivier. Nevengeulen worden aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren en ruimte voor de rivier te creëren.

Kribonderhoud

Daarnaast onderhouden we de kribben. We houden ze vrij van begroeiing, om te voorkomen dat de wortels van planten de stenen uit elkaar drukken. Verder storten we stenen bij om te voorkomen dat de krib instort. Door hoogwater kunnen er stenen zijn weggespoeld. De stenen houden het zand van de krib eronder op zijn plaats. Ontstaat er door weggespoelde stenen een gat, dan zakt op enig moment de krib in. Tot slot zorgen we voor veilig scheepvaartverkeer door bomen en struiken te snoeien, zodat het zicht van schippers niet wordt belemmerd.

Oeveronderhoud

We voeren het noodzakelijke onderhoud uit aan oevers van de rivieren en kanalen. Door slechte oeverbescherming kan de oever afkalven, wat tot onveilige situaties kan leiden voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Ook onderhouden we andere objecten, zoals hekwerken, verlichting en borden die langs de oevers te vinden zijn. Zo nodig vervangen we onderdelen van objecten of vernieuwen objecten. We snoeien bomen en struiken, zodat schippers goed zicht hebben op de vaarweg (zichtlijnenbeheer). Dit draagt ook bij aan veiligheid van recreanten op de oevers. We ruimen zwerfafval op om te zorgen voor schone rivieren, oevers en stranden.

Uiterwaardenbeheer

Rijkswaterstaat zorgt samen met anderen voor het onderhoud van alle uiterwaarden. Zie de pagina Uiterwaardenbeheer voor meer informatie.

Onderhoud bruggen, stuwen, sluizen en gemalen

We voeren onderhoud uit aan stuwen, sluizen en gemalen. Hiermee houden we de waterhuishouding in stand en zorgen we voor een vlotte en veilige doorgang van de scheepvaart. We onderhouden vaste en beweegbare bruggen, zodat het wegverkeer de kanalen en rivieren veilig kan passeren.