Baggeren

Niet alleen de rijkswegen in Nederland hebben onderhoud nodig, ook de rijksvaarwegen moeten bijgehouden worden. Een van de belangrijkste werkzaamheden daarvoor is baggeren.

In vaargeulen op zee, havens en op de bodem van vaarwegen bezinken grote hoeveelheden zand en slib. Door te baggeren zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de vaarwegen bevaarbaar blijven.

Waarom baggeren?

Baggeren is om een aantal redenen nodig. Ten eerste omdat kanalen, rivieren, vaarten en sloten steeds ondieper worden door het bezinken van zand en slib. Schepen kunnen last krijgen van hinder of vastlopen. Voor het transport over water is baggeren dan ook van groot belang: Nederland kan zijn rol als distributieland alleen waarmaken als het vervoer over water zonder hinder kan plaatsvinden. Zonder baggeronderhoud slibben de grote zeehavens dicht. Hierdoor zou het vaarwegennet grotendeels onbruikbaar zijn voor de zee- en binnenvaart. Dat leidt tot grote economische schade, niet alleen voor Nederland, maar ook voor het achterland. Door de vaarwegen op diepte te houden, kunnen schepen zonder hinder hun weg afleggen.

De tweede reden is dat bagger de doorstroming van het water tegenhoudt. Daardoor kan het water niet snel genoeg weg, wat kan leiden tot wateroverlast.

Als laatste kan baggeren soms nodig zijn om vervuild sediment te verwijderen.

Versterking van de kust

Naast baggeren om zand en slib te verwijderen laat Rijkswaterstaat ook baggeren om zand te winnen. Dit zand gebruiken we dan ook voor zandsuppleties. Hierbij wordt zand aangebracht op of voor de kust, om zo het achterland te beschermen tegen hoge zeewaterstanden en zeespiegelstijging.

Rijkswaterstaat voert baggerwerkzaamheden uit in de Nederlandse rijksvaarwegen, de vaargeulen in de Noordzee, de Waddenzee, de haven van IJmuiden en de Westerscheldehavens. Daarnaast voert Rijkswaterstaat samen met het Havenbedrijf Rotterdam baggerwerkzaamheden uit in de Maasmond en de rivieren van het Rotterdams havengebied. Rijkswaterstaat sluit hiervoor contracten met baggerondernemingen, en levert gegevens en expertise. Bekijk ook de pagina Plannen en projecten voor een overzicht van werkzaamheden aan de Nederlandse vaarwegen. Voor het baggeronderhoud van de andere vaarwegen zijn provincies, gemeenten en waterschappen verantwoordelijk.

Workshop

Elk jaar organiseert Rijkswaterstaat de Workshop on Dredging and Surveying. Dit is een internationale workshop exclusief voor opdrachtgevers van baggerwerken.

Onderliggende pagina