Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder Zuid-Hollandse rijkswegen vastgesteld

Gepubliceerd op: 30 september 2021, 09.07 uur - Laatste update: 10 maart 2023, 10.40 uur

In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen om de geluidhinder van rijkswegen te verminderen.

Voor ongeveer 450 van deze woningen heeft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat deze maatregelen nu vastgesteld. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Geluidsaneringsplan

De vastgestelde geluidmaatregelen staan in een geluidsaneringsplan dat valt onder het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Ze zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.

De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs de volgende rijkswegen: A13, A16, A20, A29, N44, N3 en N11. In de geluidmaatregelenkaart op de projectpagina MJPG is precies te zien om welke woningen het gaat. De gearceerde wegvakken hieronder geven aan welke delen van deze rijkswegen het betreft. Het plan dat nu vastgesteld is, is het 2e van in totaal 3 saneringsplannen voor Zuid-Holland.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft landelijk berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. In Zuid-Holland komen met name in de gemeenten Rotterdam (784 woningen), Wassenaar (182), Delft (172), Teylingen (110) en Dordrecht (109) woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen.

Zienswijzen

In totaal zijn 8 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-saneringsplan. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van de voorgestelde maatregelen.

Vervolgprocedure

Het vastgestelde geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen is op 24 september 2021 officieel gepubliceerd. Het is vanaf nu te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Tot 8 november 2021 kunnen belanghebbenden nog in beroep gaan bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

De maatregelen per woning en de globale uitvoeringsplanning hiervan zijn te zien op de geluidmaatregelenkaart.

Andere saneringsplannen

De geluidmaatregelen in Zuid-Holland zijn opgedeeld in 3 saneringsplannen. In het saneringsplan fase 1 is in mei/juni 2021 definitief gepubliceerd. In dit plan zitten circa 1.450 woningen met de hoogste geluidbelasting en de woningen die alleen voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen, vallen onder de 1e fase.

De maatregelen voor de circa 450 woningen van de 2e fase zijn nu definitief bekend gemaakt. Het 3e saneringsplan betreft het wegvak van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Dat plan heeft in mei/juni 2021 ter inzage gelegen en wordt naar verwachting nog in 2021 definitief vastgesteld.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Hierop is een aantal uitzonderingen waarbij lagere saneringsdrempels gelden. Deze uitzonderingen zijn uitgelegd op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering.

Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van woningen.