Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder Zuid-Hollandse snel- en autowegen vastgesteld

Gepubliceerd op: 25 juni 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:43

In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen om de geluidshinder van rijkswegen te verminderen. Voor circa 1.450 van deze woningen heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat deze maatregelen nu vastgesteld.

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De vastgestelde geluidmaatregelen staan in een geluidsaneringsplan dat valt onder het meerjarenprogramma Geluidsanering. Ze zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs de volgende snel- en autowegen: A4, A12, A13, A14, A15, A16, A20, A29, A38, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915.

In de geluidmaatregelenkaart op de pagina Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidhinder woningen is precies te zien om welke woningen het gaat.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft landelijk berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. In Zuid-Holland komen met name in de gemeenten Rotterdam (784 woningen), Wassenaar (182), Delft (172), Teylingen (110) en Dordrecht (109) woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen.

Zienswijzen

In totaal zijn 17 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-saneringsplan. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van de voorgestelde maatregelen. In het vastgestelde plan is een saneringswoning toegevoegd in Sassenheim.

Vervolgprocedure

Het vastgestelde geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt 28 juni van dit jaar officieel gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Tot 18 augustus 2021 kunnen belanghebbenden nog in beroep gaan bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

De maatregelen per woning en de globale uitvoeringsplanning hiervan zijn te zien op de geluidmaatregelenkaart.

Andere saneringsplannen

De geluidmaatregelen in Zuid-Holland zijn opgedeeld in 3 saneringsplannen. In het saneringsplan fase 1 zitten circa 1.450 woningen met de hoogste geluidbelasting en de woningen die alleen voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen, vallen onder de 1e fase.

De maatregelen voor de circa 450 woningen van de 2e fase zijn in maart 2021 bekendgemaakt. Het 3e saneringsplan betreft het wegvak van de snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Dat plan heeft in mei/juni 2021 ter inzage gelegen.

Na beoordeling van de zienswijzen worden ook deze plannen naar verwachting nog in 2021 vastgesteld.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd. Voor vragen kunt u terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Hierop is een aantal uitzonderingen waarbij lagere saneringsdrempels gelden. Deze uitzonderingen zijn uitgelegd op de pagina Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidhinder woningen.

Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren.

Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van woningen.