Samen slimmer werken aan bereikbaarheid in Zuid-Holland

Nieuwsbericht

Samen slimmer werken aan bereikbaarheid in Zuid-Holland

Gepubliceerd op: 3 juli 2020 - Laatste update: 22 februari 2022, 13:48

Zuid-Holland blijft bereikbaar ondanks alle geplande werkzaamheden de komende decennia aan wegen en spoor, de economische ontwikkelingen en de forse woningbouw in met name de stedelijke gebieden.

Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf van Rotterdam, spoorwegbeheerder ProRail en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt over de structurele bereikbaarheidsaanpak van de regio. Daarvoor wordt de komende maanden een uitvoeringsorganisatie opgezet. In onderstaande video ziet u meer over de bereikbaarheidsaanpak in Zuid-Holland.

Onderdeel van de samenwerking op het gebied van bereikbaarheid is het stimuleren van ander reisgedrag van de (spoor)weggebruiker. Zijzelf hebben hierbij namelijk ook een grote rol door slimmer te reizen. Daarmee voorkomen ze extra overlast door de vele geplande werkzaamheden.

Samen werken aan een Bereikbaar Zuid-Holland Bereikbaarheid is belangrijk. Je gaat naar werk, school, familie of iets leuks doen. Maar bereikbaarheid is ook het verplaatsen van goederen naar bedrijven, winkels en consumenten. Zonder goede bereikbaarheid kan onze maatschappij niet functioneren. De druk op de infrastructuur in provincie Zuid-Holland neemt toe. Tussen 2020 en 2040 moeten er in Zuid-Holland meer dan 200.000 extra woningen worden gebouwd. De groei van de bevolking en economische activiteit zorgt voor extra files. De capaciteitsuitbreiding op de weg en voor het OV kan de verwachte groei niet bijhouden. Sterker nog, grootschalige onderhouds-, vervangings- en renovatiewerkzaamheden aan bijvoorbeeld tunnels en bruggen beperken die capaciteit alleen maar meer. Naast deze opgave staat ook de leefbaarheid steeds meer onder druk. Verkeersslachtoffers, ruimtebeslag, geluidhinder, luchtverontreiniging en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen. Deze dubbele opgave pakken we samen op. Door slimmer en effectiever gebruik te maken van bestaande infrastructuur. Met dynamisch verkeersmanagement, incident management, verkeersveiligheidsmaatregelen en smart mobility, maar ook met gedragsverandering en slimmer gebruik van mobiliteitsdiensten. De woningbouwopgave biedt ook kansen. Zo kunnen we direct inspelen op maatschappelijke veranderingen op het gebied van energie, klimaat en economie. Deze uitdaging vraagt dat we goed samenwerken. Maar er is meer nodig: we moeten echt anders denken, werken en organiseren. En het vraagt dat we anders gaan reizen. Want een mobiliteitstransitie op deze schaal slaagt alleen als we het samen doen met de gebruikers. Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail slaan de handen ineen om tot een gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak te komen. En we nodigen anderen uit om mee te doen. Zo zorgen we er voor dat de zuidelijke Randstad veilig, leefbaar en bereikbaar blijft.

Samen werken aan mobiliteit

De komende jaren wordt er in de regio hard gewerkt aan wegen, bruggen, spoorwegen en tunnels. Er wordt extra wegcapaciteit gemaakt zoals bij de aanleg van de A16 Rotterdam. Ook wordt er gerenoveerd bij onder andere de Heinenoordtunnel of nieuw gebouwd, zoals de vervanging van de Van Brienenoordbrug. Daarnaast worden provinciale- en lokale wegen aangepakt of aangelegd, zoals de N217 en de aanleg van de Rijnlandroute. Tevens wordt gewerkt aan het OV en worden diverse lijnen voor de bus, tram en metro uitgebreid of vernieuwd, zoals bijvoorbeeld de Hoekse Lijn.

Dit alles is nodig om de regio toekomstbestendig te houden. Naar verwachting neemt de bevolking in Zuid-Holland namelijk de komende jaren met 400.000 inwoners toe. Daarvoor zijn woning en arbeidsplaatsen nodig. Kortom, het wordt steeds drukker op straat. Om de regio blijvend bereikbaar te houden, moeten we samen slim omgaan met mobiliteit. Daarmee blijft de leefbaarheid, veiligheid, het economische vestigingsklimaat en de duurzaamheid van onze provincie op peil.

Slimmere afstemming

In lijn met de plannen die de landelijke mobiliteitsalliantie vorige week heeft gepresenteerd, stemmen de partijen de verschillende werkzaamheden nog slimmer op elkaar af. Er komt een gezamenlijk plan om de overlast voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en mensen te verleiden slimmer en anders te reizen. Denk daarbij aan vaker thuiswerken, op andere tijden reizen en of andere vervoersmiddelen kiezen. De bereikbaarheidsaanpak Hoeksche Waard, vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel, is hiervan een goed 1e voorbeeld.

Organisatie

Slimmer werken aan de bereikbaarheid in Zuid-Holland gaat niet vanzelf. Samen met onder meer het Rijk, brancheorganisaties, bedrijfsleven, vervoerders en kennisinstellingen kijken we op welke wijze wij deze ambitie het best kunnen organiseren en financieren. Om uitvoering te geven aan de bereikbaarheidsaanpak richten we een voor Zuid-Holland nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op voor een periode van 10 jaar. Volgend jaar zomer verwachten wij dat de hele organisatie hiermee klaar is.

Ondertussen zitten we niet stil. We starten vandaag al met een betere registratie van alle werkzaamheden, voor nu en voor op de lange termijn. Per deelgebied van de provincie wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, om de hinder door alle werkzaamheden in dat gebied te beperken en om structureel ander reisgedrag te stimuleren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande netwerken en overlegcircuits.