Natuurmaatregelen bij projecten

Projecten van Rijkswaterstaat hebben in sommige gevallen een impact op de beschermde natuur in Nederland. We doen er alles aan om schadelijke effecten zoveel mogelijk te voorkomen.

De natuur in Nederland wordt op verschillende manieren beschermd, bijvoorbeeld via Natura 2000, het Natuurnetwerk Nederland en door bepaalde inheemse dier- en plantsoorten een beschermde status te geven.

Doordat ons (vaar)wegennetwerk groot is en ook verschillende natuurgebieden doorkruist, is aantasting van beschermde natuur soms onvermijdelijk. Door het nemen van natuurmaatregelen zorgen we ervoor dat kwetsbare natuur en de beschermde planten en dieren behouden blijven. 

Deze maatregelen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld verlegging van een gepland project en aanleg van nieuwe natuur. Maar ook de realisatie van een dierenoversteekplaats.

Strenge eisen voor aantasten beschermde natuur

Aantasting van beschermde natuur is alleen toegestaan als we aan strenge voorwaarden voldoen en we de benodigde vergunningen/ontheffingen hebben. Alle nieuwe aanlegprojecten worden getoetst aan de geldende natuurregelgeving.

Waarbij effecten op beschermde flora en fauna en op natuurgebieden onderzocht worden. Zo ontstaat inzicht in de gevolgen van het project. En zorgen we dat projecten geen ontoelaatbare gevolgen voor de natuur hebben.

Voorkomen van mogelijke schade aan natuur

Als een project schade aan de natuur oplevert, moet onder andere worden nagegaan of die schade geheel of gedeeltelijk kan worden voorkomen door maatregelen te treffen.

Het kan daarbij gaan om het aanpassen van het ontwerp van de weg, waardoor een beschermd gebied toch niet wordt geraakt door het project. Maar ook om het ophangen van vervangende nestkasten (omdat nestlocaties verdwijnen door bomenkap).

Of het aanbrengen van andere voorzieningen, waarvan beschermde dieren gebruik kunnen maken, zoals bijvoorbeeld een boombrug.

Natuurcompensatie soms noodzakelijk

Als de aantasting niet kan worden voorkomen, er geen alternatieven zijn en het project wel dwingend noodzakelijk is vanwege zijn belang voor de samenleving, treft Rijkswaterstaat compenserende maatregelen. 

Dit houdt in dat de natuur ter plaatse door het project wordt aangetast, maar Rijkswaterstaat elders nieuwe natuur ontwikkelt of bestaande natuur verbetert.

Door de natuurcompensatie komt de samenhang van de natuurgebieden, of de staat van instandhouding van soorten, niet in het gedrang. Het verwerven (indien nodig), inrichten en langdurig beheren van de daarvoor aangewezen gronden hoort ook bij de compensatie.