Houtopstanden

Naast het soortenbeschermingsregime en gebiedsbeschermingsregime bevat de Omgevingswet ook de bepalingen ter bescherming van houtopstanden.

Onder houtopstand wordt verstaan: een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte grond beslaat van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Activiteit vellen en beheren van houtopstanden

Als Rijkswaterstaat een houtopstand moet kappen, dan moet hij dit melden bij het bevoegd gezag en moet er herplant plaatsvinden. Het bevoegd gezag kan een kapverbod opleggen ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Op deze kap- en herplantplicht bestaan enkele uitzonderingen. Voor het kappen van populieren of wilgen langs (water)wegen geldt dit bijvoorbeeld niet.

Ontheffing

Rijkswaterstaat beschikt over een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet). Deze geldt op basis van overgangsrecht in Aanvullingswet natuur Omgevingswet ook onder de Omgevingswet.