Uniforme uitgangspunten

Rijkswaterstaat streeft ernaar als organisatie uniform te werken en samen te werken, intern en extern. De partners waarmee wij samenwerken, de markt en andere betrokken partijen willen daarbij duidelijkheid over onze werkwijze. Daarom heeft Rijkswaterstaat een aantal uniforme uitgangspunten geformuleerd.

Rijkswaterstaat werkt volgens de volgende principes:

De markt meer inschakelen

Rijkswaterstaat wil de kennis, creativiteit en innovatieve kracht van de markt optimaal benutten. Daarom wordt in elke fase van een opdracht gekeken of het inschakelen van de markt toegevoegde waarde heeft.

Rijkswaterstaat doet dit in principe altijd, tenzij dit onaanvaardbare risico’s en/of kosten met zich meebrengt. Zo sluiten we aan bij de wens van de politiek: meer markt, minder overheid.

Samenwerken met partners

Rijkswaterstaat informeert potentiële zakenpartners zo goed mogelijk over de inhoud, de rolverdeling en de risico’s van een opdracht. De juiste informatie helpt marktpartijen om een gunstige bieding te doen. Zo verlopen aanbestedingen op een eerlijke, concurrerende manier.

Wanneer marktpartijen, opdrachtgevers en omgevingspartijen weten waar ze aan toe zijn, kan de focus liggen bij de inhoud van de opdracht.

De kwaliteit bewaken

Opdrachtnemers en Rijkswaterstaat zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van een project. Dat betekent ook dat we in goed overleg nagaan of het eindresultaat van de samenwerking voldoet aan de eisen in het contract. De contractmanager heeft daarvoor de keuze uit 2 methoden. Deze zijn vastgelegd in het nieuwe Kader Contractbeheersing.

  • is de belangrijkste pijler voor contractmanagement. Basis van deze Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) methode is dat u als opdrachtnemer met een kwaliteitsmanagementsysteem voor, tijdens en na een opdracht kunt aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van Rijkswaterstaat. SCB is al sinds 2003 leidend bij projecten van Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), en met de invoering van het Kader Contractbeheersing ook een mogelijke methode bij opdrachten van de andere inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat.
  • Het Kader Contractbeheersing geeft contractmanagers ook de ruimte om de kwaliteit van uw project op een alternatieve manier te toetsen. Bijvoorbeeld omdat een samenwerking of contractvorm zich niet leent voor een toetsing op basis van SCB. De contractmanager mag dan op basis van eigen waarnemingen vaststellen of een product voldoet en of hij een prestatieverklaring afgeeft.

Ruimte geven

Rijkswaterstaat geeft de markt graag de ruimte om kennis en creativiteit toe te passen. Daarom brengen we de mogelijke risico’s van een opdracht vooraf goed in kaart. In een contract geven we dus niet alleen aan wat we willen, maar ook wat we niet willen.

Meerwaarde creëren

De opdrachten van Rijkswaterstaat moeten zoveel mogelijk meerwaarde hebben voor de samenleving. Daarom wegen we zorgvuldig af wat we kunnen uitbesteden en wat niet. Als een marktpartij een opdracht wil uitvoeren, beoordelen wij het aanbod op de kwaliteit of de meerwaarde, gecombineerd met de prijs: Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV).

Zorgen voor continuïteit

De projecten van Rijkswaterstaat dragen bij aan de kwaliteit en het functioneren van de netwerken in Nederland: de wegen en vaarwegen, en het hoofdwatersysteem. Vaak leveren deze projecten meerdere opdrachten op. Ook tijdens de overgangen tussen deelopdrachten waarborgt Rijkswaterstaat de continuïteit van de netwerken.

Professioneel projectmanagement

Rijkswaterstaat is zowel opdrachtgever als projectmanager. We vinden het evenwicht tussen omgeving, techniek, contractering en projectbeheersing, met specifieke aandacht voor risicomanagement, erg belangrijk. Dit geldt zowel intern als extern. Om dit goed te begeleiden, werken we in de GWW volgens Integraal Projectmanagement. Hierbij onderscheiden we 5 herkenbare managementrollen.

Projecten aansturen

Marktpartijen voeren de opdrachten uit en leveren de gevraagde kwaliteit. Rijkswaterstaat monitort de voortgang op een aantal zaken, zoals scope, tijd en geld. We kijken of dit binnen de opdracht gebeurt en of de veranderingen in de omgeving worden meegenomen.

Inkopen op basis van een programma

Een grootschalig, landelijk of regionaal programma bestaat uit verschillende deelprojecten. Daarbij is het vaak goedkoper en efficiënter om 1 overkoepelend inkoop- en aanbestedingsprogramma op te stellen. En niet voor alle projecten een afzonderlijk programma te formuleren. Voorbeelden zijn de inkoop van ingenieursdiensten en de programma-aanpak bij prestatiecontracten.