Klachtenmeldpunt aanbesteden

Het Klachtenmeldpunt aanbesteden is er voor ondernemers die ontevreden zijn over de handelswijze van Rijkswaterstaat bij een aanbestedingsprocedure. De ondernemer kan een klacht indienen. Die zal dan onafhankelijk worden onderzocht.

Rijkswaterstaat wil een betrouwbare opdrachtgever zijn met respect voor ondernemers. Toch kan het voorkomen dat deze ontevreden is over het afhandeling van het proces.

Het Klachtenmeldpunt aanbesteden is geopend naar aanleiding van het Advies klachtafhandeling bij aanbesteden. Dit is een advies uit de Aanbestedingswet 2012. Dit meldpunt is anders dan het meldpunt voor opdrachtnemers.

Een klacht indienen

In een klacht wordt gemeld dat het handelen van Rijkwaterstaat in strijd is met de afspraken in de aanbesteding of de wettelijke voorschriften. Daarnaast kan de ondernemer ook nalatigheid melden.

Alleen ondernemers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke overheidsopdracht kunnen een klacht indienen.

Een klacht indienen kan via het contactformulier Klachtenmeldpunt aanbesteden. De klacht bevat ten minste:

  • zaaknummer en/of duidelijke omschrijving van de aanbesteding waarop de klacht ziet
  • belang van de indiener van de klacht bij de verwerving van de betreffende overheidsopdracht
  • duidelijk omschrijving van het handelen of nalaten van Rijkswaterstaat
  • contactgegevens van de ondernemer die de klacht indient

De indiener van een klacht krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna neemt het meldpunt contact op met de ondernemer wanneer dat nodig is voor de behandeling.

Onafhankelijk onderzoek

Het klachtenmeldpunt aanbesteden is verantwoordelijk voor een onafhankelijke, spoedige en behoorlijke afhandeling van de klacht. Het onderzoek naar de klacht zal worden uitgevoerd door deskundigen die niet betrokken zijn bij de aanbesteding.

Meldpunt voor opdrachtnemers

Indien opdrachtnemers een opmerking of klacht hebben over een bepaald handelen of nalaten van Rijkswaterstaat in het kader van de Gedragscode publiek opdrachtgeverschap, kunnen zij terecht bij het meldpunt voor opdrachtnemers.

Dit meldpunt staat open voor opmerkingen en klachten betreffende de kernwaarden van publiek opdrachtgeverschap door Rijkswaterstaat: maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie. Meer hierover leest u op de pagina Rijkswaterstaat als opdrachtgever.