Aanbestedingsvormen

Bij inkopen boven de tweejaarlijkse vastgestelde drempelwaarde is Rijkswaterstaat als overheidsorganisatie verplicht om een Europese aanbesteding te organiseren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opdrachten onder en boven deze drempelwaarde.

Onder de drempelwaarde

Voor opdrachten onder de drempel van Europese aanbesteding wordt (uitzonderingen daargelaten) in het algemeen als volgt aanbesteed:

Werken

Bij opdrachten voor werken waarvan de raming ligt tussen €150.000 en €1.500.000 wordt de meervoudig onderhandse procedure toegepast en vragen we 3 tot 5 partijen om een offerte uit te brengen.

Bij opdrachten voor werken waarvan de raming ligt tussen €1.500.000 en de drempelwaarde, wordt een nationale of Europese aanbestedingsprocedure gevolgd anders dan de meervoudig onderhandse procedure.

Leveringen en diensten

Bij opdrachten voor leveringen of diensten waarvan de raming ligt tussen €33.000 en de drempelwaarde, wordt de meervoudig onderhandse procedure toegepast, en vragen we 3 tot 5 partijen om een offerte uit te brengen.

Binnen raamovereenkomsten met meerdere partijen hanteren we dezelfde principes.

Boven de drempelwaarde

Boven de drempelwaarde is een Europese aanbestedingsprocedure verplicht.

Openbare procedure

Rijkswaterstaat past de openbare procedure toe bij aanbestedingsplichtige opdrachten van eenvoudige aard waarbij we weinig transactiekosten verwachten.

Niet-openbare procedure

In vrijwel alle andere gevallen passen we de niet-openbare procedure toe (een aanbesteding waarbij voorafgaand aan de inschrijving de geschiktheid van de gegadigden wordt vastgesteld).

Indien we meer dan 5 of 6 gegadigden verwachten, passen we nadere selectie toe. Bij nadere selectie wordt door ranking of door een combinatie van ranking en loting bepaald welke gegadigden worden uitgenodigd om in te schrijven.

Concurrentiegerichte dialoog

In complexere projecten binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw wordt de concurrentiegerichte dialoog toegepast. Deze procedure biedt de mogelijkheid in overleg met de marktpartijen de vraagspecificatie of het Programma van Eisen vast te stellen.

Inmiddels is een afgeslankte versie van de concurrentiegerichte dialoog uitgewerkt, de 'concurrentiegerichte dialoog light' (CDL). Deze procedure biedt de mogelijkheid tot trechtering op een relatief beperkt project specifiek product. Er wordt vooralsnog naar 4 gegadigden getrechterd. Deze trechtering dient als alternatief voor prestatiemeten als selectiecriterium in een combinatie met ranken en loten.