Selectie- en gunningscriteria

Ondernemingen die opdrachten voor Rijkswaterstaat willen uitvoeren, moeten voldoen aan geschiktheidseisen voor de opdracht. Gunning van de opdracht vindt vervolgens plaats op basis van een gunningscriterium.

Rijkswaterstaat streeft naar overzichtelijke en eenduidige criteria. Wij leggen de lat daarbij niet hoger dan nodig is om een project goed uit te voeren. Voor combinatie-inschrijvers en enkelvoudige inschrijvers gelden dezelfde eisen.

Ervaringseisen

Rijkswaterstaat stelt onder andere regelmatig de eis dat de opdrachtnemer voldoende ervaring moet hebben met projectmanagement. Daarnaast kunnen (technische) ervaringseisen worden gesteld. Wij streven ernaar dit te beperken tot maximaal 2 eisen. De opdracht hoeft niet te zijn opgeleverd, maar u moet wel kunnen aantonen dat deze is uitgevoerd.

Gunningscriteria

Rijkswaterstaat kiest in principe altijd voor het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), waardoor naast de prijs ook andere kwaliteiten van de inschrijving gewaardeerd kunnen worden. Alleen in uitzonderingsgevallen, wanneer van een kwaliteitscriterium geen enkele meerwaarde te verwachten is, wordt een opdracht gegund op uitsluitend de laagste prijs.

Zowel de selectie- als gunningsmethode zijn vastgelegd in de aanbestedingsleidraad, die bij start van de aanbesteding aan gegadigden ter beschikking wordt gesteld.