Kaders portalen en uithouders

Op deze pagina vindt u de kaders voor ontwerp en contractvorming van de portalen en uithouders (Verkeerskundige Draagconstructies, kortweg VDC's).

Het kader voor ontwerp en contractvorming bestaat uit de volgende documenten:

De Componentspecificatie VDC (PDF, 362 kB) bevat een algemeen geldende set eisen, waarmee functie en constructieve veiligheid zijn geborgd. Vormgeving en materiaalgebruik worden vrij gelaten. De Beschrijving standaard Rijkswaterstaat VDC (PDF, 214 kB) bevat een beschrijving van het standaard ontwerp met de vakwerk ligger en de A-poten/kolommen. Per contract wordt door Rijkswaterstaat besloten en vastgelegd of dit document verplicht dient te worden toegepast of als een optie kan worden gehanteerd. In principe wordt boven rijkssnelwegen het Rijkswaterstaat standaard model toegepast zoals ook aangegeven in de handreiking. Meer informatie is te vinden in het document Ruimtelijke kwaliteit van snelwegen, visie en ontwerpprincipes (PDF, 373 kB).

Noot: de bijlage 1 - Beschrijving standaard Rijkswaterstaat VDC (PDF, 16 kB) bevat een overzicht van de tekeningen. De tekeningen zijn onderverdeeld in een 3 clusters: achtergrondschild, onderbouw en bovenbouw.

Referentieontwerp

Voordat een marktpartij in aanmerking kan komen voor het leveren van een eigen ontwerp (anders dan de Rijkswaterstaat standaard), moet er eerst een referentieontwerp worden geaccepteerd, zie ook Componentspecificatie VDC (PDF, 362 kB) , eisnummer VO6. Dit is een beschrijving van een standaard range aan VDC's.

Per project is geen complete technische toetsing meer nodig zijn, maar volstaat een eenvoudige toets op conformiteit aan het goedgekeurde referentieontwerp. Hiermee blijft de ontwerpvrijheid bij de leverende marktpartij en worden langdurige, complexe toetsingsprocedures per project vermeden. Neem voor informatie over de goedkeuring van referentieontwerpen contact op met Rijkswaterstaat.


Geaccepteerde referentieontwerpen staan hieronder bij Documenten.

Momenteel zijn de referentieontwerpen van de firma's Dambach en Agmi geaccepteerd voor de onderstaande VDC-types.

Let op: de fundatie is locatiespecifiek en maakt geen onderdeel uit van het geaccepteerde referentieontwerp. Het ontwerp kan voor toetsing in aanmerking komen.

Dambach

  • portalen voor bewegwijzering en/of signalering, liggerlengte maximaal 30 m, kolomhoogte maximaal 7,275 m en bordoppervlak maximaal 109,5 m2.
  • enkele uithouders, armlengte maximaal 6,25 m, kolomhoogte maximaal 7,875 m, bordoppervlak maximaal 35 m2.
  • dubbele uithouders, armlengte maximaal 6,25 m, kolomhoogte maximaal 7,875 m, bordoppervlak maximaal 70 m2 (35 m2 per zijde).
Agmi
  • portalen voor bewegwijzering en/of signalering, liggerlengte maximaal 41,7 m, kolomhoogte maximaal 7,25 m en bordoppervlak maximaal 183 m2.

Documenten

Constructienummers

De toekenning van constructienummers is per 1-12-2016 veranderd, de website www.rwsportalen.nl is vervallen.

Voor verkrijgen van een constructienummer dienen de gegevens, zoals aangegeven in eis BH3, aangeleverd te worden in de Registratie verkeersportalen (XLSX, 100 kB).
Het ingevulde bestand kan gestuurd worden aan VDC.
Na akkoord wordt het constructienummer per e-mail bekendgemaakt (ca binnen 1 week).

Hergebruik

Rijkswaterstaat is gestopt met de opslag van uit het werk komende portalen bij Domeinen. Vrijkomende portalen vervallen aan de opdrachtnemer.
Alleen hergebruik van bestaande RWS-portalen binnen projecten is toegestaan. Hierbij dienen aan deze VDC’s tenminste de werkzaamheden te zijn uitgevoerd, zoals vermeld in eis O6 van de Componentspecificatie Verkeerskundige Draagconstructies (VDC). Eis O4, O5 en O7 komen hiermee te vervallen. Lees ook de voorwaarden hergebruik en aanleveren (PDF, 24 kB).

Windbelasting

Voor berekening van de windbelasting mag worden uitgegaan van windgebied II, onbebouwd, hoogte 25m. Dit wijkt af van eis BT7a uit de componentspecificatie.
Het aan te houden krachtcoëfficiënt (Cf) op de borden is 1,8 conform NEN-EN-1991-1-4 + NB 2011 art 7.4.3.

Voor (her)berekeningen van standaard Rijkswaterstaat VDC’s wijzigt artikel 4.2.4 (wind) van Beschrijving Standaard Rijkswaterstaat VDC hiermee ook.
Te beschouwen: wind loodrecht op het bord/portaal (1,8xAbord) en gelijktijdig evenwijdig met bord/portaal (0,15xAbord). Wind onder 45° vervalt hiermee.
Cf-waarden voor kolommen en liggers bepalen conform NEN-EN-1991-1-4. CsCd =1. Belastingfactoren op basis van CC2 en tabel NB.4 – A1.2(B) NEN-EN 1990+NB 2011. Belastingfactor voor zetting is 1,0.

Deze aanpassingen worden nog doorgevoerd in de documenten.