Veiligheidsorganisaties

De veiligheid van een tunnel hangt niet enkel samen met technische voorzieningen. Ook hoe we het beheer van de tunnel organiseren, heeft een grote invloed op de tunnelveiligheid.

Rijkswaterstaat is als tunnelbeheerder verantwoordelijk voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Ten eerste moeten we het beheer en onderhoud van elke tunnel op orde hebben. Op die manier zorgen we ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen goed blijven functioneren. Hiervoor beschikken we over goed opgeleid, getraind en geoefend personeel.

Door middel van passende verkeersmaatregelen moeten we de kans op een ongeval zo klein mogelijk maken.

Als er onverhoopt toch een ongeluk gebeurt, nemen we maatregelen om verdere escalatie te voorkomen. We ondersteunen evacuaties van mensen uit de tunnel en faciliteren de hulpverlening door bijvoorbeeld brandweer en politie zo goed mogelijk.

Veiligheidsbeheerplan

Bij een nieuw te bouwen tunnel moeten de organisatorische maatregelen vanaf het prille begin in de planvorming zijn betrokken. Eerst nog globaal, in het tunnelveiligheidsplan (planfase) en het bouwplan (ontwerpfase). 

Later, voorafgaand aan de openstelling van de tunnel, moeten de procedures voor onder andere verkeersmanagement, incidentmanagement, beheer, onderhoud en oefening gedetailleerd zijn uitgewerkt in een veiligheidsbeheerplan.

Na de openstelling van de tunnel houden we het veiligheidsbeheerplan actueel. Periodiek ontvangen we een beoordeling of het plan in de praktijk goed functioneert. Dit gebeurt onder andere op basis van evaluaties van incidenten en calamiteiten die in de tunnel hebben plaatsgevonden.

Veiligheidsdocumentatie

De Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels geeft richtlijnen voor het opzetten van een tunnelveiligheidsplan, bouwplan en veiligheidsbeheerplan, zowel voor nieuw te bouwen tunnels als voor bestaande tunnels.

Een aantal aanvullende richtlijnen, zoals de Leidraad OTO, Leidraad Calamiteitenbestrijding, Leidraad Instandhouding Tunnels en de Leidraad Incidentregistratie en –evaluatie geven verdere ondersteuning bij het invullen van de betreffende onderdelen van het veiligheidsbeheerplan. Deze leidraden zijn opgenomen in de Landelijke tunnelstandaard.

Aanvullend hier op is, in overleg met de tunnelbeheerders de Richtlijn structuur en inhoud tunnelveiligheidsdossier opgesteld. Het bijhouden van een tunnelveiligheidsdossier is een verplichte activiteit voortkomend uit de Warvw.