Basismaatregelen

Voor rijkstunnels langer dan 250 m, die onder het regime van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) vallen, is de Landelijke Tunnelstandaard vastgesteld.

Landelijke Tunnelstandaard

In de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) zijn de technische basisveiligheidsmaatregelen vastgelegd voor (nieuwe) rijkswegtunnels langer dan 250 m, die aan de Tunnelwet (Warvw) moeten voldoen. De documenten van de LTS zijn op te vragen via de website van de Landelijke tunnelstandaard.

Kader veiligheidsvoorzieningen verdiepte wegen

Voor verdiepte wegen, korte overkappingen (korter dan 250 m) en andere tunnelachtige constructies waarvoor de Tunnelwet (Warvw) en dus ook de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) niet van toepassing zijn, geldt het Kader veiligheidsvoorzieningen verdiepte wegen, korte overkappingen en gedeeltelijke gesloten constructies.

Met het verschijnen van dit kader zijn de VRC-richtlijnen komen te vervallen.

Onderzoek

Het STV heeft de afgelopen jaren regelmatig onderzoek verricht om de toepassing van basismaatregelen nader te ontwikkelen of verbeteren. Voorbeelden zijn:

  • brandproeven
  • vluchtvoorzieningen voor mensen met een beperking
  • geluidsbakens
  • geautomatiseerde omroepberichten
  • menselijk gedrag bij evacuatie
  • toelaatbare luchtsnelheden (door ventilatie) bij evacuatie
  • het wegontwerp in en nabij tunnels

De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de LTS.

Software en documentatie

De volgende producten kunt u bestellen via ons bestelformulier:

  • softwarepakket QRA-tunnels (gratis na registratie)
  • softwarepakket ProTuVem (gratis na registratie)
  • softwarepakket Tunnelwijzer (gratis na registratie)

Onderliggende pagina