Veiligheidsbeschouwingen

Bij het ontwerp, de bouw en het gebruik van een tunnel is het streven dat de veiligheid van de tunnel zo optimaal mogelijk is voor de gebruikers en het personeel.

In de Nederlandse tunnelwetgeving (Warvw 2013) is de norm voor de interne veiligheid van weg(tunnel)gebruikers vastgelegd. In de bijbehorende regeling (Rarvw 2013) is ook de methodiek waarmee we dit moet moeten toetsen voorgeschreven: de kwantitatieve risicoanalyse (QRA)-tunnels.

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA-tunnels)

Met deze analyse kunnen we in een vroegtijdig stadium van nieuwbouw - tijdens de planfase - al aantonen dat een tunnel aan de veiligheidsnorm zal voldoen. We gebruiken het resultaat van de analyse voor:

  • het tunnelveiligheidsplan: voor inpassing van de tunnel in de omgeving
  • het bouwplan: voor de omgevingsvergunning
  • het veiligheidsbeheerplan: voor de openstellingsvergunning

De QRA beschrijft de veiligheidsrisico's voor weggebruikers die door de tunnel rijden. We drukken dit uit in kansen en gevolgen, waar een groepsrisicocurve uit voortkomt. We toetsen de veiligheidsrisico’s om te zien:

  • of we voldoen aan wettelijke normen
  • wat het effect is van veiligheidsmaatregelen

Software

De software voor de kwantitatieve risicoanalyse kunt u gratis aanvragen. Dit kan via het volgende bestelformulier. Op de pagina Documenten kunt u ook de bijbehorende achtergronddocumentatie downloaden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via het contactformulier.

Scenarioanalyse

De QRA geeft een goed algemeen beeld van de veiligheid in een tunnel. Om bepaalde aspecten rondom de calamiteitenafhandeling nog nader te analyseren, maken we ook een scenarioanalyse.

Bij deze analyse bekijken we een klein aantal incidentscenario's, die gezamenlijk een representatieve set vormen voor de ernst, de omvang en de afhandeling van mogelijke ongevallen. Hierbij staan de gevolgen en de afwikkeling van het incident centraal.

Voor het uitvoeren van een scenarioanalyse is de Leidraad Scenarioanalyse Ongevallen in tunnels beschikbaar. Deze leidraad is onderverdeeld in een deel voor wegtunnels en een deel voor spoor-, tram- en metrotunnels.

De leidraad is opgesteld volgens de oude wetgeving (Warvw 2006). Op dat moment was de scenarioanalyse bedoeld om het veiligheids- en voorzieningenniveau van een tunnel te toetsen.

Volgens de huidige wetgeving (Warvw 2013) is de analyse echter een hulpmiddel om de calamiteitenbestrijding voor te bereiden. Het stappenplan in de leidraad vraagt daarom een iets aangepaste invulling. Meer hierover leest u in de paper Scenarioanalyse weg- en spoortunnels.

Onderliggende pagina's