Normen, richtlijnen en uitgangspunten

Nederland en Europa vinden tunnelveiligheid zeer belangrijk. Een ongeluk in een tunnel kan immers grote gevolgen hebben.

Er bestaan zowel Nederlandse als Europese regels en richtlijnen wat betreft de veiligheid in tunnels.

Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw)

In Nederland moet een tunnel voldoen aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Deze wet geeft een veiligheidskader voor tunnels met een gesloten gedeelte langer dan 250 m. Er staan eisen in voor de aan te brengen technische voorzieningen en de te treffen organisatorische maatregelen, maar ook voor het besluitvormingsproces dat we moeten doorlopen om een tunnel veilig te maken.

De Warvw is nader uitgewerkt in de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw). Daarnaast zijn eisen met betrekking tot tunnelveiligheid ondergebracht in het Bouwbesluit 2012.

De veiligheidsnorm is vastgelegd in de Warvw. De (limitatieve) lijst van de voorzieningen waaruit de gestandaardiseerde uitrusting bestaat is opgenomen in de Rarvw. Tevens bevat de Rarvw een aantal bijlagen:

EU-richtlijn

De Warvw geeft invulling aan de verplichting van de EU-lidstaten om de richtlijn 2004/54/EG op te nemen in de nationale wet- en regelgeving. Deze richtlijn benoemt de minimale veiligheidseisen voor tunnels van het trans-Europese wegennet.

Gevaarlijke stoffen en de Tunnel-indeling

Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar door alle tunnels worden vervoerd. Sinds 1 januari 2010 moet Nederland voldoen aan Europese regels voor de veiligheidsindeling van tunnels in het wegennet. Dit betekent dat dezelfde categorie-indeling voor heel Europa bepaalt welke gevaarlijke stoffen door welke tunnel mogen.­

Voor een overzicht van Nederland zie de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Zie voor het bepalen van de juiste categorie voor een (nieuwe) tunnel de hiervoor geldende circulaire. De regels in de circulaire zijn ook opgenomen in een beslisschema tunnelcategorie.