Klimaatbuffer Zuidwest Ameland

Klimaatbuffer Zuidwest Ameland

Uitgaande van de klimaatscenario’s zal de Waddenzee op den duur ‘verdrinken’. Delen die nu bij laagwater nog droogvallen, blijven dan onder water staan. Dit maakt de Waddeneilanden erg kwetsbaar voor storm en hoog water.

Kwelders verdwijnen

Kwelders in het Waddengebied zijn een belangrijke broedplek voor kustvogels. Als de kwelders verdwijnen, raken de vogels hun broedgebied kwijt. Daarom is het van belang de kwelders te beschermen.

Zuidwest Ameland

Aan de zuidwestzijde van Ameland liggen kwelders en wadplaten. Hier stroomt een diepe geul langs. Al ruim 100 jaar treedt erosie op van deze kwelders en wadplaten. Dit komt door de veranderende ligging van de diepe geul en door het wegvallen van schelpenbanken. Deze schelpenbanken vormden voorheen een buffer.

Als de Waddenzee ‘verdrinkt’ door de effecten van klimaatverandering, kan het complex van dammen, kwelders en wadplaten verder onder druk komen te staan.

Al ruim 100 jaar treedt erosie van deze kwelders en wadplaten op

Door overbevissing in het hele Waddengebied komen er ten zuiden van Ameland bijna geen droogvallende mosselbanken meer voor. En dat terwijl deze mosselbanken juist een goede klimaatbuffer vormen. Bovendien zijn ze een uitstekende broedplaats voor veel kustvogels.

Uitvoeringsgericht experiment

Klimaatbuffer Zuidwest Ameland is een uitvoeringsgericht experiment naar natuurlijke processen. Denk aan de vorming van schelpdierenbanken en in hoeverre deze een buffer kunnen vormen voor de kwelder en de wadplaten.

Bij dit experiment zijn onder meer de gemeente Ameland, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, de Vogelwacht, het waterschap en Rijkswaterstaat betrokken.

Herstel mosselbanken

Om de mosselbanken te herstellen heeft Rijkswaterstaat biologisch afbreekbare kratjes van aardappelzetmeel geplaatst. Dit is een goede ondergrond voor mosselbroed om zich aan te hechten. Dit moet er voor zorgen dat een levende mosselbank, kokkelbank of oesterbank ontstaat. De aanleg van deze bank van mosselkratten is in het voorjaar van 2014 uitgevoerd.

Klimaatbuffer Ameland

Kennis vergaren

Of de nieuwe mosselbank inderdaad een goede klimaatbuffer vormt voor de kwelder, houden we tot 2022 in de gaten. Tweejaarlijkse metingen van het waterschap geven inzicht in de nieuwe aangroei van de kwelder.

Wij meten daarnaast de ontwikkeling van de planten op de kwelder. De Vogelwacht, Staatsbosbeheer en vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland houden met vogeltellingen de ontwikkeling van het aantal broedvogels in de gaten.

Kennis delen

Het experiment en de tellingen leveren veel nuttige kennis op. Die kennis delen we met andere instanties die betrokken zijn bij de Waddennatuur of klimaatbufferprojecten in andere delen van Nederland.