Resultaten en toekomst aanpak waterkwaliteit

Resultaten en toekomst aanpak waterkwaliteit

Sinds de jaren 70 zetten we flink in op het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit werpt zijn vruchten af, maar we blijven ook in de toekomst hard werken aan schoon en gezond water.

Zo namen we diverse maatregelen om te zorgen voor gezond water voor plant, dier en mens. Door nieuwe en strengere wetgeving en meer afvalwaterzuiveringsinstallaties namen schadelijke stoffen, zoals stikstof en fosfaat, flink af.

Daarnaast werden met de Vogel- en Habitatrichtlijn de eerste stappen gezet om kwetsbare vogelsoorten en leefgebieden te beschermen. Uiteindelijk wezen we met Natura 2000-gebieden speciale beschermingszones aan, waarbij ook de Kaderrichtlijn Water vanaf 2000 nog een stevige impuls gaf.

Voortgang waterkwaliteit

Door alle inspanningen op het gebied van waterkwaliteit zien we flinke verbeteringen. Zo is onder meer de snoek, stekelbaars en rivierdonderpad sinds de jaren 90 met 50% toegenomen. Daarnaast doen bijvoorbeeld in het Noordzeegebied dieren zoals de gewone zeehond, de wulp en de rosse grutto het erg goed.

Waterkwaliteit in de toekomst

Ondanks alle positieve resultaten, zijn we er nog lang niet. Klimaatverandering zorgt voor langere, droge periodes. Dit zet het aanbod van water en de kwaliteit ervan onder druk. Als er weinig water in de rivieren staat, ontstaan er problemen zoals hoge watertemperaturen en zuurstofarmer water.

Ook is er dan onvoldoende rivierwater om zout water uit zee dat ons land binnenkomt, te verdunnen. Dit is slecht voor veel natuur, maar ook voor bijvoorbeeld de landbouw en de drinkwatervoorziening. Daarom blijven we zeker tot 2050 nog volop investeren in de kwaliteit van het Nederlandse water.

Samen innovatief en duurzaam te werk

Om ons op de toekomst voor te bereiden, gaan we innovatief en duurzaam te werk. We kunnen dit uiteraard niet alleen. Dit doen we samen met provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties en kennisinstituten. Dat geldt zowel voor het beheer van de gebieden als de maatregelen die worden genomen.

We bedenken voortdurend nieuwe technieken, waarbij we mét de natuur samenwerken (natuurinclusief ontwerpen). De Marker Wadden en de versterking van de Houtribdijk met zanderige oevers zijn hier voorbeelden van.

De aanleg van de Marker Wadden in het Markermeer zorgt voor een geleidelijke overgang van diep naar ondiep water en van helder naar troebel water. Dit verbetert de waterkwaliteit en er ontstaat zo een aantrekkelijk leefgebied voor vogels, vissen, planten, schaal- en schelpdieren.