Nieuwsbericht

Vervolg aangevaren Gerrit Krolbrug

Gepubliceerd op: 20 mei 2021 - Laatste update: 25 juni 2021, 17:06

Op zaterdag 15 mei 2021 om 00.10 uur is de Gerrit Krolbrug, in de stad Groningen, aangevaren door een binnenvaartschip. De brug raakte hierbij beschadigd en is niet meer bedienbaar. Hierdoor was tot maandagavond 17 mei 2021 het weg- en scheepvaartverkeer gestremd.

Lees in dit nieuwsbericht het laatste nieuws over de aangevaren Gerrit Krolbrug.

Inmiddels is de stremming voor de scheepvaart opgeheven en kunnen wandelaars en fietsers gebruik maken van de 2 fietsloopbruggen. Rijkswaterstaat heeft, in afwachting van een inspectie, de brug in geopende toestand geplaatst. Definitief uitsluitsel op de vraag of het brugdek te repareren is, is over 2 weken na de inspectie te geven. Tot die tijd staan stewards bij de brug en staan er pendelbusjes voor minder valide gebruikers.

Aandacht voor fietsers en minder mobiele inwoners

De Gerrit Krolbrug is belangrijk voor de bereikbaarheid van de wijken Hunze en Van Starkenborgh, Beijum en Lewenborg en . De brug wordt door veel Groningers gebruikt. Fietsers kunnen in ieder geval gebruik maken van de fiets-/loopbruggen. De komende 2 weken staan stewards bij de brug om de fietsers wanneer nodig te helpen. Voor mindervaliden zijn deze bruggen slecht toegankelijk. De komende tijd staan dagelijks pendelbusjes gereed om minder valide gebruikers (mensen die slecht ter been zijn, scootmobiels, rolstoelen en rollators) naar de andere zijde van het Van Starkenborghkanaal te brengen. Ondertussen blijven Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen de situatie monitoren en onderzoeken we welke tijdelijke oplossingen nodig zijn of aangepast moeten worden.

De brug wordt door veel Groningers gebruikt. Voor het autoverkeer zijn, in samenwerking met gemeente Groningen, goede omleidingsroutes gevonden en inmiddels in gebruik. Als blijkt uit de monitoring dat het nodig is, dan worden aanvullende maatregelen onderzocht voor het autoverkeer.

Lopende planuitwerking vervanging Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug is bijna 100 jaar oud en toe aan vervanging. De planvorming om te komen tot een nieuwe brug loopt al een aantal jaren. Op dit moment voeren Rijkswaterstaat, gemeente en provincie gesprekken met betrokken stakeholders zoals ondernemers, bewoners, schippers en belangenorganisaties over de varianten voor een nieuwe Gerrit Krolbrug. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken en de uitwerking van de varianten zullen Rijkswaterstaat, gemeente en provincie gezamenlijk een belangenafweging maken en een voorkeursvariant kiezen. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Na besluitvorming werken Rijkswaterstaat en gemeente Groningen de voorkeursvariant verder uit, worden de juridische procedures voor deze variant doorlopen en wordt de aanbesteding gestart. Voor nu staat de ingebruikname van de nieuwe Gerrit Krolbrug gepland voor 2026. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke tijdelijke oplossingen er mogelijk zijn voor de periode tot de start van de realisatie.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2.