Rijksdepots open voor met PFAS-verontreinigde baggerslib

Nieuwsbericht

Rijksdepots open voor met PFAS-verontreinigde baggerslib

Gepubliceerd op: 13 november 2019, 12:17 - Laatste update: 13 november 2019, 15:16

De 3 Rijksbaggerdepots De Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep kunnen vanaf 13 november 2019 verontreinigde baggerslib ontvangen die ook PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde gezagen.

Deze openstelling voor zeer verontreinigde baggerspecie die ook PFAS bevat, levert op korte termijn een oplossing op voor stagnerende baggerprojecten van Rijkswaterstaat, havenbeheerders en waterschappen. Dit geeft baggerprojecten meer ruimte omdat ze vervuilde bagger weer kwijt kunnen. Een voorbeeld daarvan is het uitbaggeren van de vaarwegen in de Rotterdamse haven en de grote rivieren. Daarnaast is met gecontroleerde opslag in depots beter monitoring mogelijk en kunnen ook sneller , indien nodig, aanvullende maatregelen genomen worden.

Aanvullende vergunningsafspraken

Bij baggeren komt mogelijk zeer verontreinigd baggerslib naar boven. Deze bagger kan niet in zee worden verspreid of over het land worden uitgespreid. In Nederland is er op een aantal locaties de mogelijkheid om dit verontreinigd baggerslib veilig op te slaan. Hiervoor zijn in de jaren 80 van de vorige eeuw al diverse baggerspeciedepots gebouwd.

Vanwege het ontbreken van PFAS in de vergunningen kon vervuilde baggerspecie die ook PFAS bevat niet zomaar door alle stortplaatsen en depots worden geaccepteerd. Op verzoek van minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven heeft, na overleg over de randvoorwaarden en juridische toets, Rijkswaterstaat samen met de bevoegde gezagen (zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport) de 3 Rijksbaggerdepots opengesteld voor baggerspecie die dusdanig vervuild is met zowel PFAS als andere verontreinigingen dat het nergens kan worden toegepast. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt waarbij de beheerder van het depot maatregelen treft om de emissie van PFAS uit de depots te minimaliseren.

Milieutechnische gevolgen

Deze baggerdepots zijn de meest veilige locatie om zeer vervuilde baggerspecie op te slaan. Rijkswaterstaat houdt het oppervlaktewater nauwlettend in de gaten en tegelijkertijd kunnen nu ook waar nodig gecontroleerd maatregelen worden getroffen om de PFAS-concentraties in de depots en in effluent (gezuiverd afvalwater) te minimaliseren. Zo wordt onder andere gekeken naar bronaanpak, en naar beschikbare technieken om de emissie te verminderen.