Engineering & Construct

Bij Engineering & Construct (E&C) is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het op orde brengen en goed laten functioneren van bestaande objecten en systemen.

E&C is met name gericht op variabel onderhoud van wegen en kunstwerken met een klein volume, laag risico-profiel en een groot repeterend karakter. Voorbeelden zijn het opnieuw asfalteren van bestaande rijbanen, of het onderhoud aan bruggen en sluizen.

Standaard inkoopdocumenten

We maken voor de E&C-contracten gebruik van standaard inkoopdocumenten, waaronder aanbestedings- en contractdocumenten. Dit is niet alleen efficiƫnt voor ons, maar ook voor marktpartijen. Zij leren de standaardcontracten van Rijkswaterstaat beter kennen en kunnen daar beter op inspelen.

Verschillende modellen

Voor E&C maakt Rijkswaterstaat onderscheid tussen:

Een algemeen model:

  • Bedoeld voor het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud aan objecten en systemen zodat deze weer functioneren. Dit is inclusief het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Het model variabel onderhoud verhardingen en kunstwerken opgezet als standaard:

  • Bedoeld voor het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen en kunstwerken op (gedeelten van de) rijkswegen, inclusief het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Modeldocumenten

Het standaard E&C-contract is, evenals het Design & Construct-contract, gebaseerd op de UAV-GC 2005. Voor de modellen wordt hier dan ook naar verwezen. Het contract bestaat uit een aantal belangrijke modeldocumenten:

  • De standaard Basisovereenkomst;
  • Model Vraagspecificatie Eisen, waarin de eisen aan het product worden beschreven;
  • Standaard Vraagspecificatie Proces, waarin de eisen aan de processen van de opdrachtnemer worden beschreven;
  • Een standaard document voor de annexen.

Voor de aanbesteding is er een standaard aanbestedingsleidraad.

Verwachtingen

Bij een E&C-contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. We vinden sommige werkzaamheden zo belangrijk dat dat daar eisen aan worden gesteld in het contractdocument Vraagspecificatie Proces.

We gaan daar wel terughoudend mee om. We verwachten dat de opdrachtnemer:

  • het project deskundig beheerst;
  • de kwaliteit blijft toetsen op grond van zijn NEN-EN-ISO-9001 certificaat;
  • op intensieve en constructieve wijze samenwerkt.

Disclaimer

De standaard inkoopdocumenten die door ons worden gebruikt zijn geautomatiseerde Word-documenten met daarin enkelvoudige en meervoudige keuzeteksten. Bij publicatie op het internet worden de enkelvoudige keuzeteksten en in geval van meervoudige keuzeteksten de voor de hand liggende keuzes, in het modeldocument opgenomen.

Daarnaast zijn in de modeldocumenten variabele tekstvelden in verschillende vormen opgenomen. Deze worden projectspecifiek ingevuld. Deze variabele tekstvelden zijn in het modeldocument nader toegelicht.

Kennisoverdracht over de modeldocumenten vindt plaats via de overleggen met Brancheorganisaties of andere platforms, zoals PIANOo. In voorkomende situaties kan van het bovenstaande worden afgeweken.