Contracten GWW

Bij elk project maken we heldere afspraken over de kwaliteitseisen, de rolverdeling, het tijdsverloop en alles wat er verder van belang is. Daarbij maken we gebruik van verschillende contractvormen. Welke contractvorm we kiezen, hangt onder meer af van de risico’s van het project.

Rijkswaterstaat wil de capaciteiten van de markt optimaal benutten. Dat doen we door de specifieke kwaliteiten van opdrachtnemers in te zetten met geïntegreerde contracten.

Contractvormen

In de GWW werkt Rijkswaterstaat met de volgende contractvormen:

Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contractvormen

Bij contracten voor werken hanteert Rijkswaterstaat in principe de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC-2005).

Uniforme Administratieve Voorwaarden

Rijkswaterstaat gaat in principe geen contracten meer aan op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), aangezien de UAV niet goed aansluiten op de werkwijze van Rijkswaterstaat.

Dit geldt echter niet voor de gladheidbestrijding en enkele andere contracten.In deze gevallen is de UAV-GC te omslachtig. Gelet op de aard van de werkzaamheden is de UAV handiger. Op termijn bekijken we of deze contracten ook overgaan op UAV-GC. Daar waar de UAV van toepassing is wordt gebruik gemaakt van de UAV 2012.

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Als opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat vooral een sturende rol: wij stellen de doelen, beheersen het contract en controleren of de opdrachtnemer aan de kwaliteitseisen voldoet. Voor contractbeheersing hanteren wij het systeem van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Dit passen wij toe op alle geïntegreerde contracten.

Sturen door kwaliteitsmanagement

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) houdt in dat de aannemer moet werken met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. In elke fase van het project moet de opdrachtnemer kunnen aantonen dat het werk voldoet aan de kwaliteitseisen. Op basis van de informatie uit het kwaliteitsmanagementsysteem kan Rijkswaterstaat het contract risicogestuurd beheersen.