Design & Construct

Bij Design & Construct-contracten (D&C) is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg daarvan.

Rijkswaterstaat stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. Ook moeten deze beide fases zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Gebruik D&C-contracten

D&C-contracten zijn er vooral voor projecten in de aanlegsector en grote variabele onderhoudsprojecten.

Voorbeeld aanlegsector

Het wegvak A4 Delft-Schiedam. Dit is een complexe ontwerp- en uitvoeringsopdracht voor een nieuw wegvak van zo’n 7 km. Met onder andere een tunnel, een verdiepte ligging en installaties

Standaard inkoopdocumenten

Rijkswaterstaat maakt voor de D&C-contracten gebruik van standaard inkoopdocumenten, waaronder aanbestedings- en contractdocumenten. Dit is niet alleen efficiënt voor Rijkswaterstaat, maar ook voor marktpartijen. Zij leren de standaardcontracten van Rijkswaterstaat beter kennen en kunnen daar beter op inspelen.

Modeldocumenten

Het standaard D&C-contract is gebaseerd op de UAV-GC 2005. Het aanbestedingsdossier bestaat uit een aantal belangrijke modeldocumenten.

Onderstaande documenten zijn op de pagina Modelaanbestedingsdocumenten D&C te vinden:

  • Basisovereenkomst D&C
  • Annexen bij de Vraagspecificatie D&C
  • Vraagspecificatie Eisen D&C
  • Vraagspecificatie Proces D&C

Verwachtingen

Bij een D&C-contract is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. Rijkswaterstaat vindt sommige werkzaamheden zo belangrijk dat daar eisen aan worden gesteld in het contractdocument Vraagspecificatie Proces.

Rijkswaterstaat gaat daar wel terughoudend mee om. We verwachten dat de opdrachtnemer:

  • als deskundig projectmanager het project beheerst
  • kwaliteitsmanagement toepast op grond van zijn NEN-EN-ISO-9001 certificaat

Disclaimer

De standaard inkoopdocumenten die door Rijkswaterstaat worden gebruikt zijn geautomatiseerde Word-documenten met daarin enkelvoudige en meervoudige keuzeteksten. Bij publicatie op internet worden de enkelvoudige keuzeteksten en in geval van meervoudige keuzeteksten de voor de hand liggende keuzes, in het modeldocument opgenomen.

Daarnaast zijn in de modeldocumenten variabele tekstvelden in verschillende vormen opgenomen. Deze worden projectspecifiek ingevuld. Deze variabele tekstvelden zijn in het modeldocument nader toegelicht.

Kennisoverdracht over de modeldocumenten vindt plaats via de overleggen met brancheorganisaties of andere platforms als PIANOo. In voorkomende situaties kan van het bovenstaande worden afgeweken.