Waarom welke woningen?

In de Wet milieubeheer is geregeld dat alle woningen, waar het geluid afkomstig van rijkswegen boven de saneringsdrempel ligt, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) voert Rijkswaterstaat deze sanering, onder bepaalde voorwaarden, uit.

Wat is de saneringsdrempel?

De saneringsdrempel is de grens die we stellen aan het geluidniveau afkomstig van de weg op de gevel van een woning. Blijft het niveau onder deze drempel, dan blijft alles bij het oude. Wordt de drempel overschreden, dan bepaalt de wet dat we moeten kijken naar mogelijkheden om het geluid te verminderen. Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 dB. Hierop is een aantal uitzonderingen. Wat deze uitzonderingen zijn, ziet u hieronder.

Type saneringswoningSaneringsdrempelStreefniveau geluid op gevel met stiller asfalt/geluidsschermBlijft het geluid op de gevel boven 60 dB? Dan onderzoeken of het geluidniveau binnenshuis* hoger is danGeluidniveau binnen te hoog? In overleg met eigenaar gevelisolatie tot geluidniveau binnenshuis* van
A60 dB60 dB41 dB38 dB
B65 dB60 dB41 dB **38 dB ***
C55 dBminimaal 5 dB geluidsreductie of naar 60 dB als dit lager is41 dB **38 dB ***
  • * Met binnenshuis wordt gedoeld op de geluidgevoelige ruimten. Ruimten waar mensen langer verblijven, zoals de woonkamer en slaapkamers. Een badkamer is bijvoorbeeld niet geluidgevoelig.
  • ** De norm ligt op 36 dB als de woning gelegen is bij een weg die in gebruik is genomen op of na 1 januari 1982 of wanneer de woning is gebouwd met een bouwvergunning of omgevingsvergunning die is afgegeven na 1 januari 1982.
  • *** Bij woningen waar de norm binnenshuis op 36 dB lag, wordt het geluidniveau teruggebracht tot maximaal 33 dB.

3 typen saneringswoningen

Er zijn 3 typen saneringswoningen:

Type AWoningen die door gemeenten onder de Wet geluidhinder zijn aangemeld voor geluidsanering, waarbij de sanering nog niet is uitgevoerd. Deze woningen zijn opgenomen in het MJPG. Als de geluidbelasting voor deze woningen boven de 60 dB uitkomt, komen ze in aanmerking voor sanering.
Type BAlle woningen langs rijkswegen die een geluidbelasting op de gevel van boven de 65 dB hebben.
Type CWoningen bij specifieke locaties van rijkswegen, waarvan bekend is dat het geluidniveau van de weg in grote mate is toegenomen. Het betreft een aantal trajecten van rijkswegen die zijn vastgelegd in een bijlage bij het Besluit geluid milieubeheer. Omdat het geluid na 1986 fors is toegenomen, zijn deze woningen aangemerkt als saneringswoning als zij een geluidbelasting op de gevel hebben van boven de 55 dB. Net zoals categorie A en B komt categorie C alleen in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek als het geluidniveau op de gevel (ook na het treffen van eventuele geluidmaatregelen zoals stiller asfalt of een geluidscherm) boven de 60 dB blijft.

Is uw woning geen saneringswoning?

Komt uw woning niet voor geluidsanering in aanmerking? Dan is berekend dat het geluid aan de buitenzijde bij uw woning lager is dan de saneringsdrempel. Wel gaan we jaarlijks na wat de geluidproductie langs de rijkswegen is, om u te beschermen tegen een eventuele toename van het geluid.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG), neem dan contact met ons op.