Taken en verantwoordelijkheden Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is vanuit de Wet milieubeheer verplicht de geluidproductie langs rijkswegen te beheersen.

Geluidproductie beheersen

Wanneer we een rijksweg veranderen, onderhouden en aanleggen, houden we altijd in de gaten of het geluid per referentiepunt onder het vastgestelde geluidproductieplafond blijft. Zo voorkomen we dat de geluidbelasting op woningen langs de weg onbeheerst toeneemt. En omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Jaarlijkse berekeningen

Rijkswaterstaat berekent ieder jaar of de geluidproductie per referentiepunt onder het geluidproductieplafond blijft. We kijken hierbij naar alle factoren die een rol spelen bij geluid op de weg, zoals verkeerstoename of wijziging van de maximumsnelheid. Blijkt uit de berekeningen dat het geluid op bepaalde referentiepunten het maximum overschrijdt of dreigt te overschrijden, dan onderzoeken we maatregelen.

Door jaarlijks berekeningen uit te voeren, voorkomen we dat de geluidproductie langs rijkswegen onbeheerst toeneemt.

Nalevingsverslag

De resultaten van de jaarlijkse berekeningen publiceren we in het Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds rijkswegen. Dit nalevingsverslag biedt Rijkswaterstaat vanaf 2014 ieder jaar op 1 oktober aan, aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarna wordt het verslag openbaar gemaakt. Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Vul dan het contactformulier nalevingsverslag in.

Nalevingsverslag 2021

Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2021, met akoestische bijlagen

Nalevingsverslagen 2013-2020

Verminderen geluidbelasting op woningen langs rijkswegen

Rijkswaterstaat heeft de bestaande geluidbelasting op woningen langs circa twee derde van de rijkswegen in ons land onderzocht. Daar waar de geluidbelasting hoger is dan de wettelijk bepaalde geluidnorm, spreken we van een knelpunt. We stellen dan oplossingen voor. Die beschrijven we in ongeveerĀ 20 zogenoemde saneringsplannen, die tot uiterlijk 2021 worden gepubliceerd.