Wijzigingsbesluit geluidproductieplafonds A28 Harderwijk

Dit besluit is opgesteld voor (woningen langs) de rijksweg A28 binnen de gemeente Harderwijk.

Planning

April 2021Bekendmaking geluidmaatregelen
Halverwege 2021Bekendmaking ontwerp wijzigingsbesluit via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021. 
Halverwege 2022Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan, via Bureau Sanering Verkeerslawaai was er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen van 12 mei tot en met 23 juni 2022. Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 24 juni 2022.
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidsbelasting tot de beoogde geluidsmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan:

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidsberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidsniveau aan de buitenkant van de woning onder de drempelwaarde ligt.

Hogere geluidschermen door bijdrage gemeente Harderwijk

In het kader van het programma Vervanging en Renovatie heeft Rijkswaterstaat het voornemen de geluidschermen ter hoogte van Harderwijk te vervangen. Het Programma Vervanging en Renovatie is een grote onderhoudsoperatie die de bestaande infrastructuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduurzamen.

Tegelijkertijd komen er vanuit het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat maatregelen om het geluid voor de omwonenden langs de A28 in de gemeente Harderwijk te verminderen.

De gemeente Harderwijk heeft de ambitie om, de geluidschermen die zijn voorzien vanuit het MJPG, te verhogen zodat het geluid voor de omgeving nog verder afneemt.

Rijkswaterstaat en de gemeente Harderwijk hebben daarom de handen ineengeslagen om te komen tot 1 optimaal maatregelpakket, dat leidt tot vermindering van de geluidoverlast voor omwonenden. De resultaten worden vastgelegd in een wijzigingsbesluit van het Geluidproductieplafond.

Officiële procedure

Wanneer het wijzigingsbesluit van het Geluidsproductieplafond klaar is, vindt u ze op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. U heeft na de publicatie 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Hoe dat moet, leest u ook op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai.

De minister bekijkt alle zienswijzen voor zij een besluit neemt. Daarna wordt er een definitief besluit genomen en is er de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Rijkswaterstaat informeert de bewoners van de, bij geluidsanering betrokken, woningen per brief over de procedure.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.