Hinder en maatregelen

We nemen maatregelen om de impact van het project op de woon- en leefomgeving te beperken. Deze zijn vastgelegd in het tracébesluit 2017 en het gewijzigde tracébesluit 2019. In aanvulling op onze eisen, neemt aannemer GelreGroen extra maatregelen rond (bouw)hinder, geluid en natuur.

Beperken hinder en schade tijdens de bouw

Tijdens de bouw voorkomen we zoveel mogelijk hinder, voor zowel de directe omgeving als voor weggebruikers op de A12. In de aanpak van GelreGroen worden de verkeersproblemen op de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk als eerste opgepakt. In een vroeg stadium van de bouw worden er voorlopig extra rijstroken beschikbaar gesteld en wordt de aansluiting Zevenaar-Oost in voorlopige vorm opengesteld.

Ook zorgt GelreGroen dat hinder door werkzaamheden en aan- en afvoer van bouwmaterialen zoveel mogelijk beperkt wordt. Werkzaamheden worden goed en op tijd gecommuniceerd. Ook wordt de directe omgeving nauw betrokken bij mijlpalen.

Maatregelen hinder door bouwverkeer

 • Het bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk over de rijkswegen. Provinciale en lokale wegen worden alleen gebruikt als het echt niet anders kan.
 • GelreGroen legt een speciale bouwroute voor bouwverkeer aan over het tracé van de nieuwe A15 (vanaf Bemmel aan de westzijde en vanaf de A12 aan de oostzijde tot het Pannerdensch Kanaal).
 • Verkeer op lokale en provinciale wegen heeft zo min mogelijk last van de bouwroute, omdat de route deze wegen ongelijkvloers kruist met tijdelijke hulpbruggen.
 • De bouwweg ligt minimaal 40 m van woningen vandaan. Als dat niet mogelijk is (in Helhoek) worden speciale maatregelen getroffen, zoals tijdelijke geluidschermen.

Geluid en trilling

 • GelreGroen wil zo min mogelijk heien. Door optimalisatie van het ontwerp zijn er minder damwanden (voor grond- en waterkering) en heipalen nodig. Dit zorgt voor minder geluid en trillingen.
 • Geluid- en trillingoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen door damwanden te drukken en funderingspalen te schroeven of te boren.
 • Ook worden tijdelijke mobiele geluidschermen ingezet.

Grondwater

 • Ook minimaliseert GelreGroen de kans op schade aan woningen, gebouwen, landbouw en natuur door geen grondwater te onttrekken voor de aanleg van de (half)verdiepte ligging bij Groessen en Helhoek, de fietstunnel onder de A15 en de Betuweroute bij Bemmel en het knooppunt De Liemers.
 • GelreGroen beperkt de invloed op de grondwaterstroming door de bodemhoogte van de (half)verdiepte ligging te optimaliseren.

Schade

 • GelreGroen biedt, bovenop onze eisen, aan om bij meer gebouwen vooropnames uit te voeren. Als er toch schade ontstaat, wordt dit zorgvuldig en adequaat afgehandeld. Dit geeft snel zekerheid. Hiervoor stelt GelreGroen een centraal meldpunt in.

Geluidbeperking in de definitieve situatie

Het verkeer dat straks gebruikmaakt van de nieuwe A15 en de verbrede A12 en A15 veroorzaakt geluid. Om dat te beperken komen er op verschillende plekken geluidschermen en –wallen. Ook krijgt het ViA15-traject tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton) en ligt de A15 bij Groessen en Helhoek (half)verdiept onder het maaiveld. Aanvullend hierop realiseert GelreGroen extra maatregelen.

 • Tweelaags zoab-fijn zorgt op de A15 vanaf de westzijde van de brug over het Pannerdensch Kanaal tot aan de nieuwe aansluiting Duiven/Zevenaar-West (N810) voor minder geluidemissie dan regulier tweelaags zoab. Dit is gunstig voor het geluidniveau bij woningen en gebouwen, maar ook voor het Natura 2000-gebied.
 • De zichtschermen op de brug over het Pannerdensch Kanaal schermen niet alleen licht van autoverkeer af, maar verminderen ook de geluidhinder.
 • Er komt meer geluidafscherming van de weg tussen Kerkakkers en Vossendel (Groessen), doordat de A15 lager komt te liggen dan eerder voorzien. De grondwal aan de noordzijde blijft op gelijke hoogte (75 cm meer hoogteverschil tussen bovenzijde van de weg en geluidwal).

Aandacht voor natuur

Om de invloed op de beschermde natuur te beperken, namen we al verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld nestkasten voor uilen, mussen en andere vogels plaatsen en nieuwe kamsalamanderpoelen tussen Groessen en Loo. Ook is al 16 ha Gelders natuurnetwerk gecompenseerd. Verder komen er 4 onderdoorgangen voor amfibieën en kleine zoogdieren. Bovenop deze maatregelen neemt GelreGroen extra maatregelen.

 • Er komen nestplaatsen voor oever-, huis- en gierzwaluwen en ijsvogels in de brug over het Pannerdensch Kanaal. Bij Bemmel komt een broedwand voor oeverzwaluwen.
 • Voor de kamsalamander, poelkikker en rugstreeppad komt een netwerk van poelen en verblijfsgebieden.
 • Verspreid over het gebied komen nieuwe vliegroutes en zomer- en winterverblijven voor vleermuizen.
 • Er komen 17 extra onderdoorgangen en overgangen bij rijkswegen en het snelfietspad om barrièrewerking en versnippering van leefgebieden door de A15 te verminderen.
 • Wegbermen worden insectvriendelijk gemaakt door bloemrijke zadenmengsels te zaaien. Ook maakt GelreGroen natte gebieden, zandbulten en natuurvriendelijke oevers. Op 26 plekken worden insectenhotels geplaatst.
 • Om de kans op aanrijdingen met roofvogels te verkleinen, plaatst GelreGroen speciale, veilige zitplaatsen voor roofvogels in de bermen. Voor watervogels komen er afschermingen.
 • Op de brug over het Pannerdensch Kanaal komen zonnepanelen die zorgen voor de energie die nodig is voor de verkeersystemen op de A15 en A12.

Omgeving betrekken

De groene en landelijke omgeving van de ViA15 wordt gerespecteerd en met zorg behandeld. In het ontwerp van de brug ‘hangt’ het fiets- en wandelpad onder de verkeersbrug. Dit zorgt niet alleen voor praktische voordelen (grotendeels overdekt en minder hinder van het wegverkeer), maar fietsers en voetgangers beleven het landschap hierdoor echt.

Daarnaast betrekken we de omgeving door hen tijdig te informeren via de website, Facebook en Instagram. Ook gaan we in gesprek. Via thematafels kunnen omwonenden verbetervoorstellen geven. Ook nodigt GelreGroen bestaande klankbordgroepen, natuurorganisaties en regionale bedrijven uit. Ook in de volgende projectfases blijft GelreGroen in nauw contact met de omgeving, zoals met een speciaal belevingscentrum en roadshows.