Planning en aanpak

Hier vindt u de planning voor het project A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen - Oudbroeken (ViA15).

Wanneer

Klaar: onbekend
Maart 2017

Vaststelling tracébesluit door toenmalig minister Schultz van Haegen;

Medio 2018

Start werkzaamheden door derden ter voorbereiding op de realisatiefase van de A12/A15;

2018

Aanbesteding DBFM-contract;

Eerste kwartaal 2020

Opdrachtverlening DBFM-contract;

Januari 2021

Tussenuitspraak Raad van State;

September 2021

Start tervisielegging tracébesluit ViA15 2021;

5 april 2023

Tussenuitspraak Raad van State;

6 maart 2024

Tussenuitspraak Raad van State over Tracébesluit ViA15

Onbekend

Nadat het tracébesluit onherroepelijk is, wordt gestart met de aanleg van het tracé. De aannemer maakt een nieuwe planning.

Deze planning kan nog veranderen.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met ons gratis Informatienummer: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Archeologisch onderzoek

Het gebied waarin de ViA15 straks komt te liggen is onderdeel van het oostelijke rivierengebied. Dit rivierengebied is al duizenden jaren bewoond vanwege de vruchtbaarheid van de bodem en de nabijheid van water. Om de archeologische waarde van het projectgebied vast te stellen, zoeken archeologen naar grondsporen en vondsten uit het verleden. 

Het archeologisch onderzoek vindt in fases plaats en is bijna afgerond. Bijna twintig veelal bijzondere vindplaatsen zijn inmiddels opgegraven, waaronder een intact grafveld uit de Romeinse tijd bij Bemmel. Het merendeel van de opgravingen wordt uitgewerkt en gerapporteerd.

Meer weten over het archeologisch onderzoek en wat de archeologen verwachten te vinden? Bekijk de factsheet 'Op zoek naar sporen uit het verleden'.

Procedure

In september 2021 stelde de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit ViA15 2021 vast. In het tracébesluit staat welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluid en natuur.

Het tracébesluit van 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de ViA15-tracébesluiten uit 2017 en 2019, zoals de nieuwe beoordeling van de gevolgen van de stikstofuitstoot voor de natuur. Hierop heeft een aantal partijen een beroep ingesteld.

De Raad van State heeft vervolgens aan de stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd een advies uit te brengen over de gebruikte rekenmethode en de onderbouwing van de effecten van stikstofdepositie. 

Dit advies is inmiddels opgeleverd en bij alle betrokken partijen bekend. Op 22 november 2022 heeft een zitting plaatsgevonden waarin de indieners van beroepen en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hun standpunt toegelicht hebben.

Tussenuitspraak Raad van State

Op 5 april 2023 deed de Raad van State een tussenuitspraak over de beroepen tegen het Tracébesluit ViA15. 

De tussenuitspraak gaat over de manier waarop we om zijn gegaan met stikstof. De Raad van State zal in een latere uitspraak oordelen over de overgebleven bezwaren ten aanzien van de ecologische beoordeling en extern salderen. Dan wordt duidelijk of het project ViA15 door kan gaan. Wanneer deze uitspraak verwacht wordt, is op dit moment niet duidelijk.

Meer informatie

Alle relevante documenten met betrekking tot het tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken, kunt u vinden op de website Platform Participatie.