Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat verbetert de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Deze richtlijn bepaalt dat de wateren een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Die duurzame aanpak biedt kansen voor Nederland, de burger en ons bedrijfsleven. Hier is nog grote winst in te behalen door leefgebieden te herstellen, vissen ruim baan te geven en het water schoon en gezond te houden. Water stroomt van boven naar beneden en houdt zich niet aan grenzen. Daarom werken Rijkswaterstaat en de andere waterbeheerders nauw samen om deze doelstelling te halen.

Breng ons water in balans

Gezond water is van levensbelang als bron van leven voor mens en natuur. Voor mensen gebruiken we het water als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren die in het water leven, is het de natuurlijke omgeving waarin het ecosysteem een balans moet zien te vinden. Wij zorgen dat ecologie profiteert en dat mensen van het water gebruik kunnen blijven maken door bijvoorbeeld op de bodem boomstronken te leggen. Deze trekken als een soort koraal nieuw leven aan. Hetzelfde geldt voor allerlei chemische stoffen. We zorgen dat er geen schadelijke stoffen in het water terecht komen waar wij of de natuur last van kunnen krijgen.

Maatregelen

Geulen in rivieren, natuurvriendelijke oevers, drassige gebieden, bodemsanering, vispassages, onderzoek. Rijkswaterstaat voerde afgelopen jaren vele maatregelen uit om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en gaat daar de komende jaren ook mee door. In de jaarrapportage KRW 2018 laten we zien dat de KRW-maatregelen niet op zichzelf staan, maar ingebed worden in de omgeving. Door samenwerkingen aan te gaan weten we integrale projecten te realiseren, afgestemd op de lokale context. In de Elster Buitenwaard bijvoorbeeld realiseren we samen met de provincie Utrecht een natuurgebied met bloemrijke graslanden, geulen, moeraszones en natuurvriendelijke oevers. En samen met de gemeente Rotterdam creƫren we in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg een reeks getijdenparken.

De rol van Rijkswaterstaat bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in Nederland

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW-maatregelen in het hoofdwatersysteem. De 7 regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van de afzonderlijke KRW-maatregelen. Deze maatregelen worden in 3 tranches uitgevoerd: de eerste tranche maatregelen is inmiddels afgerond en liep van 2010-2015, de tweede tranche maatregelen loopt van 2016-2021 en de derde tranche maatregelen zal worden uitgevoerd in de periode 2022-2027.

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's