Gebiedsbescherming

Voor het Nederlandse natuurbeschermingsrecht is het internationale en Europese recht, zoals de Verdragen van Bonn, Bern en Ramsar en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, erg van belang.

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn moeten de lidstaten Natura 2000-gebieden aanwijzen ter bescherming van habitattypen, zoals bijvoorbeeld Grijze Duinen en het leefgebied van aangewezen dier- en plantensoorten.

De Omgevingswet bevat de verplichtingen die voortvloeien uit deze richtlijnen en de definitie van een natura-2000-activiteit.

Tot op heden heeft Nederland 166 (droge en natte) Natura 2000-gebieden aangewezen, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de Veluwe. Ook is een aantal gebieden binnen de Exclusieve Economische Zone aangewezen. Het aanwijzingsbesluit geeft de begrenzing van de Natura 2000-gebieden weer en omschrijft de (behoud- of verbeter)doelen waarvoor de gebieden zijn aangewezen.