Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Deze wet bepaalt welk wettelijk gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen.

De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en milieuprogramma's, milieukwaliteitseisen, vergun­ningen, algemene regels en handhaving. Ook bevat de wet de regels voor financiële instrumenten, zoals heffingen, bijdragen en schadevergoedingen.

Een juridische gereedschapskist

De Wm is de juridische gereedschapskist om het milieu te beschermen. De Wet milieubeheer geeft algemene regels voor verschillende onderwerpen, van stoffen en afvalstoffen tot handhaving, openbaarheid van milieugegevens en beroepsmogelijkheden.

De Wm is op 1 maart 1993 ingegaan. Het is een kader- of raamwet: het bevat de algemene regels voor het milieubeheer. Meer specifieke regels worden uitgewerkt in besluiten (algemene maatregelen van bestuur of AMvB's) en ministeriële regelingen.

Wettelijke instrumenten

Deze wet legt in grote lijnen vast welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Zo schrijft de Wm bijvoorbeeld voor dat bedrijven over een milieuvergunning moeten beschikken. Daarin moeten voorschriften staan die het milieu 'de grootst mogelijke bescherming bieden'.

Ook bepaalt de Wm bijvoorbeeld welke overheid welke vergunningen verleent en welke plannen de verschillende overheden moeten opstellen.

De wet wordt steeds aangepast, onder andere naar aanleiding van wijzigingen die volgen uit Europese regelgeving. De Wet milieubeheer zal op 1 januari 2024 grotendeels opgaan in de Omgevingswet. Voor meer informatie over de Omgevingswet, zie de website Aan de slag met de Omgevingswet.

In de Omgevingswet worden meer dan 20 wetten, 120 AMvB’s, honderden regelingen en 40 planvormen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water geïntegreerd.

De belangrijkste hoofdstukken uit de Wet milieubeheer:

  • milieubeleidsplannen en programma’s (hoofdstuk 4)
  • milieukwaliteitseisen (hoofdstuk 5)
  • milieueffectrapportages (hoofdstuk 7)
  • inrichtingen (hoofdstuk 8)
  • afvalstoffen (hoofdstuk 10)
  • geluid (hoofdstuk 11)
  • verslag-, registratie- en meetverplichtingen (hoofdstuk 12)
  • procedures voor vergunningen en ontheffingen (hoofdstuk 13)

Andere milieuwetten

Nog niet alle milieuwetten zijn in de Wm ondergebracht. De belangrijkste 'losse' wetten zijn de Wet Geluidhinder, de Waterwet, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. Deze wetten zullen net zoals de Wm opgenomen worden in de Omgevingswet.