Wet milieubeheer

De Wet milieubeheer (Wm) was tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 de belangrijkste milieuwet. De Wet milieubeheer is grotendeels in de Omgevingswet opgegaan. De volgende onderwerpen blijven in de Wet milieubeheer geregeld: stoffen, afvalstoffen, broeikasgasemissies, openbaarheid milieu-informatie en milieuaansprakelijkheid.

De Wet milieubeheer wordt door de Invoeringswet Omgevingswet aangepast, omdat delen overgaan naar de Omgevingswet. Deze wijzigingen zijn op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Omdat de Wet milieubeheer grotendeels komt te vervallen is er in de Invoeringsregelgeving voorzien in overgangsrecht. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving.