Planning en aanpak

Hier vindt u de planning van de opwaardering van het Wilhelminakanaal en de herbouw van Sluis II in Tilburg.

Wanneer

Klaar: nader te bepalen in de eerste helft van 2024
1e kwartaal 2019

Start projectteam

4e kwartaal 2019

Keuze streefpeil

2020
  • Planuitwerking in overleg met bewoners en bedrijven uit de omgeving
  • Voorbereiden aanbesteding
2021 - 2024
  • Uitvoering voorbereiden – uitwerking en besluitvorming emissiearm/emissieloos bouwen
  • Aanbesteding: op zoek naar een aannemer – volgend op besluitvorming emissieloos bouwen
Nog te bepalen

Ingebruikname Sluis II - Nog niet bekende vertraging; ingebruikname nader te bepalen

Deze planning kan nog veranderen

Uitwerking stikstofopgave

Door de stikstofproblematiek lopen veel projecten vertraging op. Dat geldt ook voor het project Wilhelminakanaal Sluis II. In november 2022 deed de rechter uitspraak over de zogenaamde ‘Bouwvrijstelling’. Dat was voor veel projecten in Nederland een belangrijke uitspraak, omdat tot dan toe de aanleg-/bouwfase van een project geen natuurvergunning voor stikstof nodig had.

Gevolg van die uitspraak is dat nu ook voor de aanlegfase van een project, waarin sloop- en bouwwerkzaamheden plaatsvinden, bekeken moet worden of er een Wet natuurbeschermingsvergunning nodig is. Dat is extra werk en hierdoor hebben nog meer projecten stikstofspecialisten nodig. Dat is 1 van de redenen waarom de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten heeft een landelijke herprioritering te maken van de uit te voeren Rijksprojecten.

In juni 2023 besloot de minister dat project Sluis II door mag met de uitwerking van de stikstofopgave. Onderzocht zal worden of de werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder extra stikstofneerslag (depositie) in Natura 2000-gebieden. Dat kan mogelijk door te bouwen met machines die weinig of geen stikstof uitstoten. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De verwachting is dat in de loop van 2024 hierover duidelijkheid komt.

Landschap rond nieuwe Sluis II verbeteren

Een belangrijke stap in het project is het inpassen van de nieuwe Sluis II in het landschap. Hoe zorgen we ervoor dat het gebied rondom de sluis er zo aantrekkelijk mogelijk uit ziet? Hoe sluit de inrichting van de zuidelijke oever van de sluis aan de kant van de woonwijken het beste aan bij de omgeving?

Landschapsarchitectenbureau Flux stelt in opdracht van Rijkswaterstaat een visie en een landschapsplan op voor het gebied. Hierin nemen zij de wensen van de bewoners en bedrijven uit de buurt zo veel mogelijk mee. 

We hebben daarvoor van 22 april tot 11 mei 2020 via een digitale kaart kansen en zorgen van betrokkenen opgehaald. Veel kansen die betrokkenen noemen, gaan over het scheiden van de ruimte voor wandelen en voor fietsen langs het kanaal.

Ook zien betrokkenen graag bloemrijke bermen langs de zuidelijke oever en meer groen op de noordelijke kanaaloever. 

Daarnaast zijn er voorstellen voor een wandelroute langs de zuidelijke én de noordelijke kanaaloever met daartussen een oversteekmogelijkheid (via de sluizen). Ook maken omwonenden zich zorgen om mogelijke overlast als er bankjes langs het kanaal komen te staan.

Impressie van het landschap

De landschapsarchitect toont met de impressies hoe de zuidelijke oever van het Wilhelminakanaal eruit kan komen te zien. Tijdens 2 digitale bijeenkomsten op 6 en 7 juli 2021 hebben we de bevindingen en impressies van de landschapsarchitect gedeeld met bewoners en bedrijven in de buurt van het Wilhelminakanaal.

Deelnemers konden via de chatfunctie vragen stellen, die tijdens de presentatie zijn behandeld. Ook kon iedereen van 1 tot en met 31 juli 2020 via de digitale kaart opnieuw ideeën en voorstellen inbrengen. Landschapsarchitectenbureau Flux heeft de ideeën en reacties meegenomen bij het opstellen van het landschapsplan. 

Tijdens een online informatiebijeenkomst in november 2020 presenteerden we dit plan aan omwonenden. Impressies van het plan zijn te vinden via de digitale Project Atlas. Hier is ook een uitgebreide videoregistratie te bekijken met een toelichting op het landschapsplan.

Landschapsarchitectenbureau Flux werkte op basis van het landschapsplan het Esthetisch Programma van Eisen voor het gebied uit. De aannemer stelt later op basis van deze informatie het uiteindelijke inrichtingsplan op voor het gebied.

Streefpeil Wilhelminakanaal

De afronding van de onderzoeken naar het streefpeil (varianten NAP +7,40 m en NAP +7,70 m) voor het Wilhelminakanaal in Tilburg, door het projectteam Wilhelminakanaal Sluis II, is klaar.

Op basis hiervan heeft de stuurgroep geadviseerd om de variant NAP +7,70 m als basis te gebruiken voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project Wilhelminakanaal Sluis II.

Hiermee kiezen de partijen voor de oplossing met het minste risico voor de omgeving en de natuur. Deze keuze sluit aan bij de wens van de kanaalgebonden bedrijven voor een snelle realisatie van Sluis II.

Daarnaast sluit deze keuze aan bij de wens van omwonenden, de bewonerswerkgroep Woonomgeving, wijkraad Reeshof en natuurorganisaties voor een kanaaluitbreiding zonder risico’s voor verzakking en verdroging in de omgeving.

De betrokken partijen hebben deze variant met een streefpeil van NAP +7,70 m (het huidige kanaalpeil) verder uitgewerkt als vertrekpunt voor de aanbesteding.

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg dragen samen bij aan de financiering van de opwaardering van het Wilhelminakanaal, tussen instroom van de Donge tot en met Sluis III.

Dit gebeurt voor klasse IV scheepvaart, door de sloop en herbouw van Sluis II en afbouw van Sluis III.

Aanpak

Opdrachtgevers voor dit project zijn Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg. Deze 3 overheden zijn ook vertegenwoordigd in het projectteam. Het project omvat de volgende onderdelen:

  • Sluis II: herbouwen Sluis II voor klasse IV-scheepvaart en aanpassen/inpassen van spuimiddel en spuikanaal
  • Sluis III: afbouwen Sluis III, voorhaven en gemaal
  • kanaal tussen Sluis II en Sluis III: afbouw oevers, bodem op diepte brengen, inpassen bestaande bruggen en afbouw fietspad aan de zuidzijde van het kanaal
  • kanaalpeil: keuze voor kanaalpeil tussen Sluis II en Sluis III, huidige kanaalpeil NAP +7,70 m