Planning en aanpak

Het project dijkversterking waterkering IJmuiden doorloopt verschillende fases, van onderzoek tot realisatie.

Wanneer

Klaar: Eerste kwartaal 2030
2023-2026

Voorbereiding en aanbesteding

2025-2027

Ontwerp

2027-Eerste kwartaal 2030

Uitvoeren werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak versterking waterkering IJmuiden

Tijdens het project dijkversterking waterkering IJmuiden volgen we de stappen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de systematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zo wordt het project volgens dit programma beoordeeld en op kwaliteit gecontroleerd.

Planuitwerkingsfase

Het project heeft de planuitwerkingsfase doorlopen. In deze fase is het voorkeursalternatief door middel van een m.e.r.-beoordeling getoetst op nadelige gevolgen voor het milieu.

Ook is het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een realiseerbaar ontwerp en vastgelegd in het Projectplan Water Dijkversterking IJmuiden. Het projectplan bevat verder een beschrijving van de wijze waarop het project wordt uitgevoerd en een beschrijving van de maatregelen voor het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Inmiddels is het projectplan definitief vastgesteld en goedgekeurd door Gedeputeerden Staten van de provincie Noord-Holland.