Doelen en resultaten

Het is belangrijk dat het Noordzeekanaal en de achterliggende gebieden beschermd worden tegen hoogwater van de Noordzee. Het versterken van de dijken maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Nieuwe normering

We onderzochten of de waterkering IJmuiden straks voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen uit de deltabeslissing Waterveiligheid. We keken niet alleen naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen van een overstroming. Voor gebieden waar grote groepen slachtoffers kunnen vallen of veel schade kan optreden door overstromingen, geldt een hoger beschermingsniveau.

Het onderzoek naar de staat van de dijken toonde aan dat de bekleding (stenen op het talud) niet aan de veiligheidseisen voldoet. Ook de hoogte van de dijken is onvoldoende wanneer rekening wordt gehouden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven.

Resultaat

Om de dijken van het sluizencomplex veiliger te maken worden de dijken versterkt en opgehoogd en wordt de steenbekleding vervangen. Rijkswaterstaat heeft bij de oplossing rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken en waarden die aanwezig zijn op de sluiseilanden. Het huidige 'groene' karakter van de dijken op de sluiseilanden blijft daarbij ook in de nieuwe situatie behouden. Daar waar mogelijk wordt de recreatieve functie versterkt.

Vanwege de beperkte ruimte op het Zuidersluiseiland is in het ontwerp gekozen voor een combinatie van het verhogen van de dijk en het meer overslagbestendig maken van de dijk. Dat overslagbestendig maken gebeurt met opensteenasfalt (OSA).