Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Waarom

  • Om de rivier weer aantrekkelijk te maken voor planten en dieren, maken we op veel plekken langs de Maas de oevers en uiterwaarden natuurlijker.
  • Ook beekmondingen herstellen we zoveel mogelijk en maken we weer optrekbaar voor vis.
  • Zo ontstaat weer een geleidelijke overgang van water naar land met ondiepe delen: een beter leefgebied voor planten, vissen en ander waterleven.
  • De inwerking van stroming en scheepsgolven zorgt voor een bredere oeverzone. Doordat de rivier bij hoogwater meer ruimte heeft om water af te voeren, dragen de nieuwe oevers tevens bij aan de bescherming tegen overstromingen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verwijderen stenen oeververdediging, herstellen Maasarmen, aanleggen nieuwe geulen, herstellen beekmondingen, uiterwaardverlaging, aanbrengen rivierhout

Naar de nieuwsbrief Maatregelen Kaderrichtlijn Water Maas

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Maasoevers, beekmondingen en uiterwaarden veroorzaken meestal weinig tot beperkte hinder voor omwonenden, scheepvaart en sportvisserij. We nemen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: eind 2027
Najaar 2021 - september 2022

Uitvoering nieuw pakket aan ecologische herstelmaatregelen, verspreid over meerdere Maasgemeenten. Dit pakket is het 1e dat volgt uit de planuitwerking van ingenieursbureau Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat. Het bestaat uit 10 maatregelen: de oevertrajecten Koningssteen, Reuver-Veerpont, Arcen-1, Oeffelt 3 & 4 en Middelaar, het verbeteren van geul Biesweerd, ecologisch herstellen van de mondingen Asseltse Leijgraaf en Drongelens Kanaal en tot slot het aanleggen van een oevergeul en ontstenen van de Maasoever op de locatie Gebrande Kamp. Aannemer Martens en Van Oord gaat dit pakket uitvoeren. In de publicatiedatabank staan de factsheets van deze 10 maatregelen of bekijk ze op de klikbare kaart.

2021 - 2027

Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 over de Bergsche Maas bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn en bundelt deze in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer. Bekijk de maatregelen die in beeld zijn op deĀ klikbare kaart.

Parallel hieraan vindt de voorbereiding en uitvoering plaats van een volgende reeks te herstellen beekmondingen via een samenwerkingsconvenant tussen Rijkswaterstaat, waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas. In 2021 starten de werkzaamheden bij de Tochtsloot, Campagnebeek, Lingsforterbeek en Oude Maas/Geleenbeek.

Verder sluit Rijkswaterstaat aan bij het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit een plek in de plannen te geven. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen en Dieden, die ook in dat gebied liggen.

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Overzichtskaart maatregelen 2021 - 2027

Documenten

Bezoek de Publicatiedatabank om de volgende documenten te downloaden:

  • brochure: Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020 - 2027;
  • factsheets van diverse werklocaties;
  • printbare overzichtskaart (A3 formaat): Maatregelen ecologisch herstel Maas 2021 - 2027;
  • flyer: Natuurvriendelijke Maasoevers-Tips voor de recreatievaart.

Vraag en antwoord

Nieuws