Maas: natuurvriendelijke oevers, uiterwaarden en beekmondingen

Waarom

  • Om de rivier weer aantrekkelijk te maken voor inheemse waterplanten en -dieren, maken we op veel plekken langs de Maas de oevers, uiterwaarden en beekmondingen natuurvriendelijker.
  • Ook knappen we de vistrappen langs de 7 stuwen in de Maas op.
  • Met als doel een grotere soortenrijkdom en betere ecologische waterkwaliteit.
  • Deze maatregelen volgen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Alle doelen en resultaten

Hoe

verwijderen stenen oeververdediging, herstellen Maasarmen, aanleggen nieuwe geulen, herstellen beekmondingen, uiterwaardverlaging, verbeteren vistrappen, aanbrengen rivierhout

Naar de nieuwsbrief Maatregelen Kaderrichtlijn Water Maas

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Maasoevers, beekmondingen en vistrappen veroorzaken meestal weinig hinder voor omwonenden, scheepvaart, sportvissers en wandelaars. Ingrepen als het graven van geulen kunnen tijdelijk voor enige hinder in de omgeving zorgen. Schippers hebben daar doorgaans geen last van. We nemen maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: december 2027
2024 - december 2027

Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het werkgebied loopt van de Grensmaas in Zuid-Limburg tot en met de Bergsche Maas en Afgedamde Maas. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt namens Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn, werkt de ontwerpen uit en bereidt de realisatie voor. Op verschillende momenten in dat proces vindt overleg plaats met de direct belanghebbenden.

Rijkswaterstaat legt de (ontwerp)besluiten ter inzage en zet de verschillende werkpakketten op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer. Bekijk de actuele stand van zaken van de maatregelen via de klikbare kaart op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Recent is de KRW-opgave van Rijkswaterstaat uitgebreid met de opdracht Visconnectiviteit in de Maas. De planstudie hiervan is gegund aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Lees er meer over in het artikel ‘Meer leven langs de stuw’.

Ook gaan de Maas-waterschappen verder met het ecologisch verbeteren en visoptrekbaar maken van beekmondingen uit een samenwerkingsconvenant met Rijkswaterstaat. Het gaat dan onder meer om de Hemelbeek en het Zuiderafwateringskanaal/gemaal Keizersveer.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit te realiseren. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen, Dieden en Batenburg, die in datzelfde gebied liggen. Ook zitten we aan tafel bij de projecten Lob van Gennep en Baarlo-Hout-Blerick om de KRW-doelen een plek in de bredere gebiedsplannen te geven.

Bekijk alle ecologische herstelmaatregelen die in beeld zijn bij de Maas op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de planning

Documenten

Bezoek het Rijkswaterstaat Publicatie Platform om de volgende documenten te downloaden:

  • brochure: Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas
  • overzichtskaart: Maatregelen ecologisch herstel Maas 2023-2027
  • infobladen van verschillende soorten KRW-maatregelen
  • klikbare kaart: uitgevoerde KRW Maas-maatregelen 2010-2021

Nieuws