Hinder en maatregelen

De werkzaamheden aan de Maasoevers veroorzaken meestal weinig hinder voor omwonenden, wandelaars en scheepvaart. Voor sportvissers kan hun vertrouwde visstek veranderen. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken en zo goed mogelijk rekening te houden met de verschillende belangen.

Omwonenden

Geluid-, stof- of andere hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. De afvoer van onder meer stenen en grond vindt vooral plaats over het water, zodat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft. Soms laat de aannemer de vrijkomende stenen tijdelijk in hoopjes gesorteerd in de oeverzone liggen. Zodra er vraag naar is, kunnen die vervolgens direct naar een andere werklocatie worden gebracht. Dit voorkomt onnodige opslag en vervoersbewegingen.

Wandelaars en andere recreanten

De aannemer kan een oever of uiterwaard voor de veiligheid tijdelijk afsluiten tijdens de werkzaamheden. Na de werkzaamheden zijn de oevers en uiterwaarden in principe vrij toegankelijk voor publiek, tenzij dat anders staat aangegeven.

Scheepvaart

De werkzaamheden vinden niet in de vaargeul plaats. Er is dus geen doorvaarthinder voor de scheepvaart.

De afkalving van de oevers kan plaatselijk wel voor hinder zorgen. Maatregelen moeten dit zoveel mogelijk tegengaan. We passen de ontwerpen hierop aan. Ook halen we op een aantal plekken meteen na het ontstenen een deel van de oevergrond weg. Lees in het nieuwsbericht meer over hoe we rekening houden met de belangen van de scheepvaart bij het herinrichten van de Maasoevers.

Wat de maatregelen betekenen voor de recreatievaart leest u in de flyer Recreatievaart en natuur(vriende)lijke Maasoevers.

Hengelsport

De realisatie van natuurvriendelijke Maasoevers zorgt over het algemeen op die locaties voor een verandering van karakter. Als u als sportvisser of hengelvereniging problemen ervaart, kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling van Sportvisserij Nederland. Zij bespreken de aandachtspunten met Rijkswaterstaat. We informeren op tijd over de werkzaamheden, zodat we hinder tijdens viswedstrijden voorkomen.

Na herinrichting van een Maasoever is het meestal nog steeds mogelijk en toegestaan om aan sportvissen te doen. Tenzij dit lokaal anders is bepaald. Bij nieuw aangelegde geulen moet dat eerst worden beoordeeld. De vermelding van een water op de Gezamenlijke Vislijst (of de Kleine Vislijst) is leidend of hengelsport is toegestaan. En uiteraard moeten vissers in het bezit zijn van een geldige (Kleine) Vispas. 

Bekijk de website van Sportvisserij Nederland voor meer informatie.

Lees in het duo-interview op de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland meer over de ecologische herstelmaatregelen langs onze rivieren in relatie tot sportvisserij.

Flora en fauna

Voordat het werk start is er onderzoek nodig om duidelijk te krijgen of er beschermde dier- en plantensoorten aanwezig zijn. Als dat zo blijkt te zijn, dan kan dat betekenen dat planten verplaatst moeten worden naar een andere plek waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Of dat we het ontwerp aanpassen om bijvoorbeeld een bever- of dassenburcht te ontzien.

Ook gebeurt het weleens dat we ergens anders ter compensatie een leefgebied creëren. Dieren kunnen dan daar naartoe verhuizen.

Wanneer het voor een project nodig is om struiken en/of bomen te verwijderen, dan gebeurt dat normaal gesproken buiten het broedseizoen. Wil de aannemer de bomen en planten toch in het broedseizoen weghalen, dan mag dat alleen als er geen vogels broeden. Is dat toch het geval, dan moet de aannemer wachten tot het broedseizoen voorbij is.