Doelen en resultaten

Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa.

Rijkswaterstaat zorgt met peilbeheer voor voldoende zoetwater in de zomer en bij storm voor extra bescherming tegen hoogwater.

Hoge natuurwaarde

De Friese IJsselmeerkust heeft redelijk veel buitendijks gebied met ondiep water. Het is daardoor een belangrijke ecologische schakel in de verbinding tussen de Waddenzee, rivieren en de regionale wateren. Door het constante peil en golfslag, zijn de buitendijkse gebieden echter aan erosie onderhevig.

Op veel locaties ontbreken bovendien robuuste overgangen voor de verbinding van water en land en tussen binnen- en buitendijkse gebieden. Deze land-waterovergangen zijn van groot belang voor de leefgebieden van planten en dieren en voor het ecosysteem in het IJsselmeer. Met het project Ecologische waterkwaliteit Friese IJsselmeerkust werken regio en rijk met kleinschalige maatregelen samen aan het behoud en de versterking van de bijzondere natuurwaarden van de Friese Kust.

Verbinding versterkt de natuur

Om de bijzondere natuurwaarden van de Friese IJsselmeerkust te behouden en versterken gaan we een aantal maatregelen uitvoeren die leefgebieden voor vogels en vissen creëren en verbeteren. Ook verbinden we het binnendijks en buitendijks gebied. Zo versterken we de robuustheid van het ecosysteem:

  • de aanleg van meer en grotere ondiepe zones en geleidelijke overgangen in waterdiepten;
  • het realiseren van luwere delen met helder water;
  • het verhogen van de effectiviteit van bestaande visverbindingen. Zowel trekvissen als standvissen kunnen zich dan makkelijker tussen de verschillende buiten- en binnendijkse wateren verplaatsen. We zorgen ook voor vispassages op nieuwe locaties;
  • het creëren van delen met (enig) natuurlijk peildynamiek.

We verkenden waar deze maatregelen het best gerealiseerd kunnen worden. Dit is aan de randen van het meer. De maatregelen zijn een uitbreiding van de plannen van het project Versterken Friese IJsselmeerkust (VFIJ), dat door de regio wordt uitgewerkt.

Samenwerking

Het project Ecologische maatregelen Friese IJsselmeerkust is onderdeel van de PAGW en sluit aan bij de regionale ambities die beschreven zijn in het Ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied en bij het project Versterken Friese IJsselmeerkust.

Regionale overheden, namelijk Provincie Fryslân, gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en het Wetterskip Fryslân, hebben het voornemen om een brede aanpak uit te werken voor de Friese IJsselmeerkust. Deze geeft invulling aan de Friese ambities, die zijn beschreven in het Ambitiedocument.