IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

Waarom

  • Nederland heeft het water in het IJsselmeergebied nodig voor drinkwater, landbouw, scheepvaart, natuur, koel-/proceswater voor de industrie, doorspoeling van de polders en (water)recreatie.
  • Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger.
  • Bij hoge temperaturen (veel verdamping), weinig neerslag en weinig aanvoer van water uit de rivieren, dreigt een watertekort en zoutindringing (verzilting).

Alle doelen en resultaten

Hoe

het nieuwe zomerpeil (vanaf 2019): schommelt binnen de bandbreedte NAP -0,10 m /-0,30 m

Documenten

De volgende documenten over het peilbesluit zijn te vinden in de Rijkswaterstaat Rapportendatabank.

  • protocol Operationeel Flexibel Peilbesluit
  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • milieueffectrapportage (m.e.r.) (bijlagen)
  • Natuurtoets
  • Nota van Antwoord

Peilbesluit

In het peilbesluit staat welke waterstanden het peilbeheer moet proberen te halen, voor een bepaald waterlichaam of gebied (zoals bijvoorbeeld het IJsselmeer).

Nadeelcompensatie

Als partijen aantoonbare schade ondervinden door de invoering van het Peilbesluit IJsselmeergebied, dan is het mogelijk om een verzoek tot compensatie in te dienen.

Nieuws

Onderliggende pagina's