Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat start aanbesteding renovatie Koninginnensluis

Gepubliceerd op: 8 maart 2023, 10.59 uur - Laatste update: 14 maart 2023, 15.14 uur

Rijkswaterstaat is gestart met een Europese aanbesteding voor de renovatie van de Koninginnensluis in Nieuwegein. Het project wordt uitgevoerd volgens de twee-fasen aanpak en portfolioaanpak.

We hebben pasgeleden de definitieve aanbestedingsdocumenten op de website TenderNed geplaatst en verwachten de definitieve gunning eind 2023.

Doel renovatie Koninginnensluis

Na de renovatie moet de ruim 130 jaar oude sluis weer voldoen aan de eisen ten aanzien van levensduur, constructie, veiligheid en beschikbaarheid, met respect voor de historische waarde.

We zoeken voor dit project daarom een partner die met inbreng van kennis en kunde, samen met ons optimale resultaten kan boeken voor een eerlijke prijs.

Twee-fasen aanpak

Bij het project wordt de twee-fasen aanpak toegepast. In de eerste fase worden de risico’s van de renovatie door Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer gezamenlijk in kaart gebracht. Hierna wordt de definitieve prijs bepaald en gaat de uitvoering van start.

Het project Koninginnensluis kent verschillende onzekerheden op meerdere technische vlakken, zoals werktuigbouw, industriële automatisering, elektrotechniek en civiele techniek. Daarnaast is de beschikbaarheid en kwaliteit van areaalgegevens nog onzeker. Door de twee-fasen aanpak te hanteren, kunnen deze risico’s beheerst worden opgepakt.

Samenwerking Rijkswaterstaat en opdrachtnemer

We geven in de aanbesteding speciale aandacht aan goede samenwerking als belangrijke voorwaarde. Zo vragen we gegadigden een samenwerkingsplan aan te leveren, waar 6 leidende principes van samenwerking worden gehanteerd.

We willen na de gunning de samenwerking vormgeven met de opdrachtnemer, op basis van deze principes. Gegadigden kunnen hier in het samenwerkingsplan gericht op inspelen.

Portfolioaanpak

Met de portfolioaanpak combineren we vergelijkbare projecten. Zo worden bouwbedrijven in staat gesteld over meerdere projecten heen risico’s te reduceren en innovatie te verhogen.

Ook helpt de portfolioaanpak om de capaciteit in de markt langlopend te continueren en efficiënter in te zetten. Voor deze aanbesteding is de Koninginnensluis de basisopdracht en geldt de Houtribsluis bij Lelystad als herhalingsopdracht. Bij beide projecten gaat het om renovatie van een sluiscomplex met beweegbare bruggen, met een multidisciplinaire problematiek.

Zowel de twee-fasen aanpak als de portfolioaanpak komen voort uit het programma Op weg naar een vitale infrasector. Daarin werken we samen met de markt aan een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Tevreden omgeving

Door de renovatie zorgen we ervoor dat de Koninginnensluis ook in de toekomst goed en veilig gebruikt kan worden. Daarbij blijft de waarde van het complex als Rijksmonument behouden, evenals de veilige doorstroom van de pleziervaart.

Tijdens de werkzaamheden houden we zo goed mogelijk rekening met de omwonenden. Daarom moeten de gegadigden in de aanbesteding een plan schrijven waarin ze uiteenzetten hoe ze de omgevingshinder tot een minimum beperken.

Vervanging en renovatie Koninginnensluis

De renovatie van de Koninginnensluis is onderdeel van de Vervanging en renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Omdat zij verouderd zijn, neemt de kans op storingen toe. We hebben daarom besloten de bouwwerken te versterken, vernieuwen of vervangen. Tijdens de renovaties maken we zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken.

Over de Koninginnensluis

De Koninginnensluis ligt in de gemeente Nieuwegein in het Merwedekanaal, in de wijk Vreeswijk. De sluis is in 1892 geopend en het complex, met de sluiskolken en de Emmabrug, is aangewezen als Rijksmonument. Het Merwedekanaal en de kades hebben een cultuurhistorische waarde.

Het complex heeft 2 hoofdfuncties: het keren van hoogwater en het schutten van scheepvaart tussen het Merwedekanaal en de Lek. Door de aanleg van het Lekkanaal en de Beatrixsluizen (opening 1938) is het Merwedekanaal vooral in gebruik als vaarroute voor de recreatievaart. Door aanwezige bedrijven in Nieuwegein en schippersfamilies (met name in Vreeswijk) maakt ook beroepsvaart nog altijd gebruik van de sluis.