Nieuwsbericht

Start aanbesteding vernieuwen Van Brienenoordbrug

Gepubliceerd op: 21 november 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 12:03

We zijn gestart met de aanbesteding van het project Vernieuwen Van Brienenoordbrug. We zoeken een opdrachtnemer voor het vervangen en vernieuwen van de 2 vaste boogbruggen en de beweegbare delen van de oostelijke brug, waaronder de 2 brugkleppen.

Op 21 november 2022 hebben we de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op de aanbestedingswebsite TenderNed. We verwachten de definitieve gunning van de opdracht begin 2024.

Veel onderdelen zijn al 60 jaar oud, en met name het toegenomen zware vrachtverkeer in de afgelopen decennia heeft gezorgd voor extra slijtage. Vernieuwen van de Van Brienenoordbrug is daarom urgent.

We knappen de brug daarom grondig op. Dat doen we door delen te vernieuwen, te renoveren of in zijn geheel te vervangen.

Vernieuwing Van Brienenoordbrug uniek, complex en circulair

De vernieuwingsoperatie van de Van Brienenoordbrug in de snelweg A16 is uniek en complex. We willen de verkeershinder beperken. Daarom hebben we ervoor gekozen dat het grootste deel van de werkzaamheden niet op de brug zelf plaatsvindt, maar op een werf.

We vervangen de westelijke boogbrug door een nieuwe. De oude westboog renoveren we op een werf, en hergebruiken we aan de oostzijde. De 2 brugkleppen en het bewegingswerk in de oostbrug worden in zijn geheel vervangen. Ook vervangen we de volledige energievoorziening en besturing (Industriële Automatisering) van de hele brug.

Door het hergebruik van de westboog besparen we ruim 3000 ton staal. Deze circulaire aanpak is daarmee uniek voor Nederland en daarbuiten.

Ontwerp uitgewerkt

Om risico’s in de uitvoering van dit project zo veel mogelijk te beheersen, hebben we het ontwerp deels uitgewerkt. Het project zetten we als een Design- en Constructcontract (D en C contract) op de markt. Voor de constructie van de 2 boogbruggen is al voorzien in definitieve ontwerpen.

Toch blijft er nog steeds een substantiële ontwerpopgave voor de aannemer.

Afstemming marktpartijen

Voorafgaand aan deze aanbesteding hebben we uitvoerig contact gehad met de markt en meerdere marktconsultaties gehouden. Dit heeft nuttige informatie opgeleverd, die is meegenomen in de aanpak van het project.

Zo hebben we bijvoorbeeld de planning van de aanbesteding aangepast om marktpartijen voldoende voorbereidingstijd te geven. Ook vindt gedurende het aanbestedingsproces een uitvoerige dialoog plaats met de kandidaat-opdrachtnemers. Hierin dagen we geïnteresseerde marktpartijen uit om met een goede samenwerking de grote technische risico’s bij de uitvoering zo beheersbaar mogelijk te houden.

Stikstof

Bij de voorbereiding van het project zijn we ervan uitgegaan dat we gebruik konden maken van de bouwvrijstelling gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Door de recente uitspraak van de Raad van State in het Porthos-project is deze vrijstelling komen te vervallen.

Het project onderzoekt nu of, en zo ja in welke mate, er sprake is van stikstofdepositie en welke maatregelen er eventueel nodig zijn. Gezien de urgentie van de vernieuwing, is de aanbesteding nu volgens planning gestart.

Hinder werkzaamheden zoveel mogelijk beheersen

De uitvoering van de belangrijkste werkzaamheden staat gepland in de zomerperiodes in 2026, 2027 en 2028, wanneer de drukte op de weg het minst is. Desondanks leiden de vervangingsoperaties tot grote hinder. 

In afstemming met bestuurlijke stakeholders, belangenorganisaties, het bedrijfsleven en omwonenden werken we aan een pakket van maatregelen om de hinder zoveel mogelijk beheersbaar te houden. Dit onderdeel valt buiten het D en C contract.

Programma Vervangen en renoveren

De vernieuwing van de Van Brienenoordbrug maakt deel uit van het landelijke programma Vervanging en Renovatie. De komende jaren vernieuwen we tientallen bruggen, viaducten en sluizen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw.

In Zuid-Holland gaat het om vrijwel alle bruggen en tunnels uit deze periode waaronder de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Spijkenisserbrug.

Meer informatie A16: vernieuwen Van Brienenoordbrug

Kijk voor meer informatie over dit project op onze projectpagina A16: vernieuwen Van Brienenoordbrug.