Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert nieuwe inkoopplanning (maart 2022)

Gepubliceerd op: 29 maart 2022, 13.29 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 12.34 uur

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De meest recente planning (maart 2022) is nu in te zien.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Nieuwe factsheets GWW

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is één van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor ruim 30 GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Recent aangekondigde aanbestedingen en gunningen

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in november 2021 is voor meerdere werken de marktbenadering gestart, waaronder het groot onderhoud aan de Maasstuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek en voor het voor vergroten capaciteit Noordervaart in Midden-Limburg.

Sinds publicatie van de vorige inkoopplanning is ook een aantal aanbestedingen succesvol afgerond. Zo is de renovatie van de tunnels in de A73, het vast onderhoud van sluizen, gemalen en bruggen in 0ost-Nederland en ingenieursdiensten ten behoeve van de renovatie van objecten in de Maas recent gegund. Ook werd de opdracht gegund voor het maken van 3D-scans en 3D-modellen voor 5 tunnels in Zuid-Holland.

Ontwikkelingen in de programmering

In het coalitieakkoord is structureel € 1,5 miljard aan extra middelen toegevoegd voor het in stand houden van onze infrastructuur (€ 1,25 miljard voor het Mobiliteitsfonds en € 0,25 miljard voor het Deltafonds). Over de verdeling hiervan zal de minister de Tweede Kamer informeren. De gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden en de aanbestedingen van Rijkswaterstaat worden zichtbaar in volgende inkoopplanningen.

Stikstof

De uitspraak van de Raad van State over de manier waarop stikstofneerslag wordt berekend, zorgt voor onzekerheid bij een aantal uitbreidings- en aanlegprojecten die zijn gepland. De consequenties van de uitspraak worden in kaart gebracht. Zolang deze consequenties nog niet helder zijn, is voor een deze projecten nog geen betrouwbare datum te noemen voor de start van de marktbenadering. Bij deze projecten staat bij de geplande datum start marktbenadering daarom P.M. vermeld.

Volgende publicatie inkoopplanning

De eerstvolgende reguliere publicatie van de inkoopplanning staat in juni 2022 gepland. Wanneer informatie over invulling van de extra middelen of ontwikkelingen rond de programmering of de stikstofproblematiek daartoe aanleiding geven zal Rijkswaterstaat een geactualiseerde planning publiceren.