Nieuwsbericht

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat starten intensieve samenwerking in de Noordwaard

Gepubliceerd op: 17 januari 2022, 09.28 uur

Vanaf januari 2022 werken Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat intensief samen in de uitvoering van het beheer en onderhoud van uiterwaarden in de Noordwaard, bij de Biesbosch.

De organisaties tekenen hiervoor begin dit jaar een samenwerkingsovereenkomst voor het vegetatiebeheer.

Samenwerken met het oog op veiligheid en natuur

Beide organisaties hebben, verspreid over Nederland, grote gebieden uiterwaarden van grote rivieren in beheer. Deze gebieden grenzen vaak aan elkaar of lopen in elkaar over. Daarom hebben zij op landelijk niveau afgesproken intensiever te gaan samenwerken en krachten te bundelen in de uitvoering van het beheer en onderhoud van de uiterwaarden.

Doel is goed en efficiënt beheer van de uiterwaarden waarbij de waterveiligheid behouden blijft en tegelijk de ecologische kwaliteit verbetert. De Noordwaard is een van de 1e projecten waar invulling wordt gegeven aan deze samenwerking.

Verdeling gebaseerd op kennis en expertise

Rijkswaterstaat blijft –net als voorheen- zorgen voor het technisch beheer, zoals het onderhoud aan gemalen en bruggen en het baggerwerk. Staatsbosbeheer verzorgt vanaf januari 2022 vanuit hun expertise het natuur- en vegetatiebeheer, zoals begrazing, maaiwerk en bosbeheer. Het gebied de Noordwaard blijft eigendom van de Staat.

Beide partijen willen zich voor lange tijd verbinden aan het landschaps- en natuurbeheer van de Noordwaard. Suzan Vos, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat: ‘We gaan deze samenwerking voor de komende 10 jaar met elkaar aan. Zo willen we zorgen voor goed beheer en stabiele relaties met de belanghebbenden in het gebied.

Toonaangevende diersoorten

De Noordwaard wordt gezien als een waardevol recreatief gebied voor wandelaars en fietsers. Sinds de inrichting als overstroomgebied in 2015 ontwikkelt de natuur in het gebied zich sterk. Diverse zeldzame moerasvogels zoals de roerdomp en porseleinhoen, weidevogels zoals grutto’s en veldleeuwerik en de visarend hebben de Noordwaard ontdekt als broed- en leefgebied. Ook is de Noordwaard een belangrijke kraamkamer voor jonge vis. ‘We zijn blij met deze ontwikkelingen en willen dit graag voortzetten’, aldus Sandra den Adel van Staatsbosbeheer, provinciehoofd van de Zuidwestelijke Delta.

Intentieovereenkomst

Naast deze samenwerking hebben ook andere partijen afgesproken de samenwerking in de Noordwaard te intensiveren. Behalve waterveiligheid en natuur komen in het gebied meer belangen samen. Om elkaar op de verschillende onderwerpen goed te vinden wordt samengewerkt in het kernteam Noordwaard, bestaande uit Waterschap Rivierenland, de gemeente Altena, het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Deze partijen tekenen binnenkort een intentieovereenkomst om hun gezamenlijke inspanning voor de Noordwaard officieel te bevestigen.

Noordwaard

De Noordwaard is gelegen aan de Nieuwe Merwede, ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch. In het kader van ruimte voor de rivier is de polder sinds 2015 ingericht als overstroomgebied voor de Merwede. Het gebied heeft een oppervlakte van 1.500 hectare; zo’n 3.000 voetbalvelden. Bij hoge waterstanden stroomt er water door het gebied. Dit zorgt voor een daling van de waterstand en daarmee voor een sterk verbeterde hoogwaterveiligheid van de regio. Naast het verlagen van de waterstand bij hoogwater waren ruimtelijke kwaliteit en het creëren van natuur subdoelen bij de inrichting. Het gebied ontwikkelde zich de afgelopen jaren al sterk.