Ontwerp projectplan dijkversterking Waddenzeedijk Vlieland ter inzage

Nieuwsbericht

Ontwerp projectplan dijkversterking Waddenzeedijk Vlieland ter inzage

Gepubliceerd op: 20 december 2021 - Laatste update: 10 januari 2022, 09:53

Rijkswaterstaat maakt bekend dat het ontwerp projectplan dijkversterking Waddenzeedijk Vlieland met bijbehorende stukken ter inzage ligt.

De werkzaamheden voor de dijkversterking omvatten het vervangen van de bekleding van het buitentalud, het verflauwen van het buitentalud en het verflauwen van het binnentalud over een lengte van ongeveer 1070 m.

Ontwerp

Bij de totstandkoming van het voorkeursontwerp is goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken, is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken. Daarnaast wordt er een weg aan de buitenkant toegevoegd. De weg is nodig voor het uitvoeren van beheer en onderhoud.

De weg zal ook toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Binnendijks blijft een pad bestaan om de achtertuinen van bewoners van de Dorpsstraat te bereiken. Dit pad wordt verbreed zodat het pad toegankelijk is voor hulpdiensten. Het volledige ontwerp, de onderbouwing en de totstandkoming hiervan staat beschreven in het projectplan Waterwet. Dit projectplan ligt nu ter inzage.

Procedure

Voor deze dijkversterking is door Rijkswaterstaat een ontwerp projectplan vastgesteld dat de projectplanprocedure voor waterstaatswerken doorloopt (artikel 5.5 – 5.14 Waterwet). Ter onderbouwing van de besluitvorming heeft Rijkswaterstaat een m.e.r.-beoordelingsnotie opgesteld. Voor de uitvoering van het project is tevens in ontwerp een vergunning Wet natuurbescherming opgesteld.

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân treden op als coördinerend bevoegd gezag op grond van de Waterwet en zorgen er onder andere voor dat de zienswijzen op het ontwerp projectplan en vergunning Wet natuurbescherming worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Het projectplan zal na vaststelling door Rijkswaterstaat ter goedkeuring worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Inzage

Genoemde stukken liggen van maandag 20 december 2021 tot maandag 7 februari 2022 ter inzage bij de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de gemeente Vlieland. De stukken zijn digitaal op te vragen door een e-mail te sturen

Zienswijzen en inlichtingen

Iedereen kan zienswijzen over het ontwerp projectplan en ontwerp vergunning Wet natuurbescherming naar voren brengen. In de kennisgeving staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Planning

In afwachting van duidelijkheid over de stikstofwetgeving heeft het project tijdelijk stilgelegen. Op 1 juli 2021 is echter de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling.

Met deze bouwvrijstelling kan het vergunningproces voor de dijkversterking Vlieland verder opgestart worden. Meer lezen over de bouwvrijstelling kan op de website van de Rijksoverheid.

Naar verwachting zijn de juridische procedures in het tweede kwartaal van 2022 doorlopen. Ondertussen start de contractfase. Rijkswaterstaat contracteert de uitvoerende marktpartij met een contractvorm waarbij de marktpartij het voorkeursontwerp verder uitwerkt. 

Door de onduidelijkheid over stikstof is het uitvoeringsjaar vertraagd en vooralsnog opgeschoven naar 2024.