Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder snelweg A20 vastgesteld

Gepubliceerd op: 11 november 2021, 16.02 uur - Laatste update: 12 juni 2023, 09.13 uur

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. Rijkswaterstaat heeft bewoners uit de gemeente Zuidplas die in de buurt van de snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda wonen en in aanmerking komen voor geluidmaatregelen deze week hierover geïnformeerd.

De maatregelen zijn nu door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De vastgestelde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart van het project Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) is precies te zien om welke woningen in de gemeente Zuidplas het gaat. In totaal gaat het om 46 woningen.

Welke woningen in aanmerking komen

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 dB ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De A20 is niet de enige rijksweg in Zuid-Holland waar het MJPG geluidmaatregelen neemt. De bewoners van woningen langs andere Zuid-Hollandse rijkswegen (de A12, A13, A16, A29, N44, N3 en N11) zijn eerder al per brief op de hoogte gebracht.

Zienswijzen

In totaal zijn 5 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-saneringsplan. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van de voorgestelde maatregelen.

Vervolgprocedure

Vanaf 18 november tot en met 30 december 2021 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen het vastgestelde saneringsplan. Het vastgestelde geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt 17 november officieel gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website Bureau Sanering Verkeerslawaai. De maatregelen per woning en de globale uitvoeringsplanning hiervan zijn te zien op de geluidmaatregelenkaart.

Zo min mogelijk hinder

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt uiteindelijk het definitieve geluidsaneringsplan vast. Hierna wil Rijkswaterstaat de maatregelen zo vlug en efficiënt mogelijk uitvoeren, met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. Dit kan betekenen dat de uitvoering tegelijkertijd plaatsvindt met de geplande verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda.

Het MJPG legt nu geluidmaatregelen vast die nodig zijn in de bestaande situatie. Dit is zonder rekening te houden met een eventuele verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. In het project Verbreding A20 wordt aanvullend gekeken naar de geluideffecten van de A20-wegverbreding. Daar waar nodig worden extra geluidmaatregelen getroffen, boven op de MJPG-maatregelen.

Geluidmaatregelenkaart

Voor duizenden woningen in Zuid-Holland heeft Rijkswaterstaat het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Van al deze woningen is de uitkomst van de berekening op te zoeken met postcode en huisnummer in de geluidmaatregelenkaart. Vragenstellers kunnen terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 dB ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 1 miljard euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om ruim 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.