Interview

Werkzaamheden op til: gunning nieuw pakket ecologisch herstel Maas aan Martens en Van Oord

Gepubliceerd op: 19 oktober 2021, 12.31 uur - Laatste update: 17 januari 2024, 15.13 uur

Het wordt steeds natuurlijker en groener langs de Maas. Komende maanden start de uitvoering van een volgend pakket ecologische herstelmaatregelen. Het gaat om 10 locaties tussen Thorn en Waalwijk. Aannemer Martens en Van Oord voert de werkzaamheden uit namens Rijkswaterstaat. Het hele pakket moet op zijn laatst in augustus 2022 klaar zijn.

De aannemer ‘ontsteent’ in totaal ruim 8 km aan Maasoever, voor een natuurvriendelijkere overgang van water naar land. In uiterwaard Gebrande Kamp komt daarnaast ook een nieuwe geïsoleerde oevergeul te liggen. Bij de Asseltse Leijgraaf en het Drongelens Kanaal draait het om het herstellen van een goede verbinding tussen de Maas en haar zijwateren; de zo belangrijke ‘blauwe knooppunten’ voor vissen en andere waterorganismen.

Nieuwe ingreep

Een andere maatregel is het opwaarderen van de bestaande oevergeul Biesweerd in de gemeente Roermond. Hier staat het verwijderen van de woekerplant grote waternavel op de planning. Een ingreep die binnen de KRW Maas-opgave nog niet eerder is gedaan.

Invasieve exoten als de grote waternavel zijn erg overheersend, vermenigvuldigen zich snel en verdringen daarmee andere planten. Dat gaat ten koste van de soortenrijkdom. Ook kunnen ze een groot veld op het water vormen waardoor zonlicht moeilijker door kan dringen, wat de groei van onderwaterplanten tegenhoudt.

Verder verwijdert de aannemer een teveel aan slib en komen er dode bomen als nuttig rivierhout bij. De bomen worden stevig vastgelegd, om wegdrijven bij hoogwater te voorkomen. Dit alles moet de geul weer een uitnodigende plek maken voor allerlei waterplanten en –dieren om zich te vestigen.

Wat gebeurt waar

Biesweerd is niet de enige plek waar rivierhout op het programma staat. Op oevertraject Middelaar komen 10 bomen in de kribvakken onder water te liggen en in de aan te leggen geul Gebrande Kamp gaat het om 2 boomriffen. Kijk voor meer detailinfo over wat er bij elk van de locaties gaat gebeuren op de interactieve kaart van Samenwerken aan Riviernatuur.

Totstandkoming

Ter voorbereiding heeft ingenieursbureau Arcadis in de planstudiefase verschillende bureau- en veldonderzoeken uitgevoerd. Het ingenieursbureau keek daarbij naar zaken als de bodemsamenstelling, grondwaterdiepte en archeologie. In overleg met de direct belanghebbenden zijn de aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden in het gebied in kaart gebracht en in de ontwerpen behouden, als dat nodig was.