Nieuwsbericht

Hogere geluidschermen A28 door samenwerking gemeente Harderwijk en Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 6 juli 2021, 09.39 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 14.42 uur

De gemeente Harderwijk en Rijkswaterstaat Oost-Nederland hebben de gemaakte afspraken over hogere geluidschermen langs de snelweg A28 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst is onlangs ondertekend.

Namens de gemeente Harderwijk tekende wethouder Marcel Companjen: ‘Voor ons is dit een serieuze mijlpaal. Na zoveel jaar van voorbereiding ben ik heel blij dat Rijkswaterstaat maatwerk wil bieden. Ik heb alle vertrouwen in de komende samenwerking op weg naar een zo spoedig mogelijke realisatie.

Arno Valkhof, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, is blij met de gemaakte afspraken: ‘Het is de gemeente en Rijkswaterstaat gelukt om verschillende geldstromen efficiënt in te zetten, met als grote winnaars de bewoners van Harderwijk.

Komen tot 1 pakket maatregelen

In het kader van het programma Vervanging en Renovatie (VenR) heeft Rijkswaterstaat het voornemen de geluidschermen ter hoogte van Harderwijk te vervangen. VenR is een onderhoudsoperatie die de bestaande infrastructuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduurzamen.

Tegelijkertijd komen er vanuit het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) van Rijkswaterstaat maatregelen om het geluid voor omwonenden langs de A28 in de gemeente Harderwijk te verminderen. De gemeente Harderwijk heeft de ambitie om de geluidschermen, die zijn voorzien vanuit het MJPG, te verhogen, zodat het geluid voor de omgeving nog verder afneemt.

Rijkswaterstaat en de gemeente Harderwijk hebben daarom de handen ineengeslagen om te komen tot 1 optimaal maatregelpakket, dat leidt tot vermindering van de geluidoverlast voor omwonenden. De resultaten worden vastgelegd in een wijzigingsbesluit van het Geluidproductieplafond.

Publicatie Ontwerpbesluit

Op 8 juli 2021 is de officiële publicatie van het ontwerpbesluit voor de betrokken woningen. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Bewoners van de betrokken woningen ontvangen een brief. Na de publicatie van het ontwerpbesluit heeft iedereen 6 weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan. De minister bekijkt alle zienswijzen voor zij een besluit neemt. Daarna valt het definitieve besluit.

Geluidmaatregelenkaart

In de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs de A28 afgebeeld waar een geluidberekening is uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.