Nieuwsbericht

Veilig werken met oog voor kwetsbare planten en dieren

Gepubliceerd op: 8 april 2021

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van overnachtingshaven Spijk zijn in volle gang. Het gebied is afgezet zodat ook alle voorbereidingen veilig verlopen. Ecologische maatregelen zorgen voor het behoud van bijzondere en beschermde planten- en diersoorten. Ecoloog Bas Bakker van Boskalis Nederland, licht deze maatregelen toe. Met een cruciale bijrol voor een man en een hond.

Bas Bakker begint met de context van de ecologische maatregelen. ‘De bescherming van planten en dieren is geregeld in de Wet Natuurbescherming. Die wet vormt een belangrijk kader bij bouwprojecten. Naast regels en vergunningen betekent de wet dat concrete ecologische maatregelen nodig kunnen zijn voor de bescherming van soorten. Deze ecologische maatregelen voeren we beheerst en gecontroleerd uit en we zorgen voor alternatieve verblijfplaatsen.

Om welke planten en dieren gaat het bij de overnachtingshaven Spijk? ‘Er zitten vleermuizen waar Rijkswaterstaat een “hotel” voor laat bouwen, in de grote poel zit de poelkikker en op het dijktalud staat veldsalie. Mogelijk weten ook rugstreeppadden het gebied te vinden en in algemene zin geldt dat broedende vogels altijd beschermd zijn.

Het duo dat het gebied vrijhoudt van broedvogels

Poelkikker en rugstreeppad

Te beginnen bij de poelkikker. ‘Die overwintert in de hoger gelegen delen van het gebied en plant zich voort in de poel. Rond deze tijd trekken de kikkers naar die poel. Daarom hebben we een amfibiescherm om het gebied geplaatst en een extra scherm om de poel. Kikkers lopen tegen deze schermen aan en komen vervolgens in ingegraven emmers terecht, die we 3 keer per dag controleren. We zetten de kikkers vlakbij weer uit, bijvoorbeeld in het oude Rijnstrangengebied. De rugstreeppad legt graag eitjes in met regenwater volgelopen bandensporen, die ontstaan bij grondwerkzaamheden. Om te voorkomen dat de pad het gebied intrekt, hebben we amfibieschermen gemonteerd aan het schapenraster aan de rand van de dijk.

Veldsalie en man met hond

Op plantgebied verdient de veldsalie op het dijktalud een vermelding. ‘Dit plantje was voorheen beschermd, maar met een wetswijziging uit 2017 niet meer’, licht Bas Bakker toe. ‘Het is wel een bijzondere soort, die we graag willen behouden. Dit voorjaar kijken we daarom waar de planten voorkomen, de toplaag met de planten graven we af en plaatsen we tijdelijk in een depot. Die toplaag plaatsen we na de werkzaamheden weer terug. Zo behouden we de zaadbron en de soort.

De laatste ecologische maatregel die het team van Bas Bakker neemt in het gebied, is ook 1 van de meest zichtbare. ‘7 dagen per week, 12 uur per dag loopt er een man met een hond in het afgezette gebied. Deze 2 zorgen samen dat tijdens het broedseizoen geen vogels nestelen in het gebied. Deze methode is effectief en doelgericht. De honden zijn speciaal getraind om op een diervriendelijke manier broedvogels te weren uit het gebied.