Nieuwsbericht

Publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau A4 Burgerveen – N14

Gepubliceerd op: 9 april 2021 - Laatste update: 8 december 2022, 10:57

Van vrijdag 9 april tot en met donderdag 20 mei 2021 kunnen belangstellenden en belanghebbenden reageren op het voornemen om te starten met een onderzoek naar de milieueffecten voor het project A4 Burgerveen - N14.

Als start van deze procedure is een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ opgesteld. De notitie beschrijft welke milieueffecten het project gaat onderzoeken. Met de planuitwerking kijkt Rijkswaterstaat naar oplossingen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op het deel van de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14.

Betrokkenen hebben de mogelijkheid om aan te geven wat naar hun idee van belang is om mee te nemen bij de effectonderzoeken. Maar ook wat zij belangrijk vinden voor het vervolg van het project. Alle documenten staan sinds vrijdag 9 april 2021 op de website Platform Participatie. Op papier kunt u de stukken vanaf vrijdag 9 april tot en met donderdag 20 mei 2021 inzien op de volgende locatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (070 456 89 99, uitsluitend op afspraak).

Online informatiebijeenkomsten

Op 21 en 22 april worden digitale bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten komen in verband met de huidige coronamaatregelen in de plaats van de gebruikelijk informatieavonden. Geïnteresseerden kunnen hierin vragen stellen over de planuitwerking. Tijdens de bijeenkomsten komt het ontwerp van het traject aan de orde, maar ook de effecten van de aanpassingen, duurzaamheid en inpassing van de weg. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de projectwebsite A4 Burgerveen - N14. Hier zijn de bijeenkomsten ook terug te kijken.

Milieueffectrapport (MER)

Het project A4 Burgerveen – N14 bevindt zich in de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeuralternatief uit de verkenningsfase verder uitgewerkt en in detail onderzocht. Onderdeel van deze fase is het uitvoeren van een zogenoemde MER procedure. Tijdens deze procedure worden onderzoeken uitgevoerd naar onder andere geluid, luchtkwaliteit, ecologie en landschap, maar ook de verkeerskundige onderbouwing wordt meegenomen. De resultaten van al deze onderzoeken worden verwerkt in een Milieueffectrapport (MER). Daarnaast staat in het MER hoe eventuele negatieve effecten op de omgeving te voorkomen of te verminderen zijn.

Het MER is een belangrijk document dat gebruikt wordt voor het ontwerptracébesluit (OTB) (naar verwachting gereed in 2022) en later in een tracébesluit (TB) (naar verwachting gereed in 2023). Met het (ontwerp) tracébesluit wordt het uiteindelijke ontwerp vastgelegd in een bestemmingsplan op Rijksniveau.

Project A4 Burgerveen – N14

Rijkswaterstaat neemt de komende jaren een aantal maatregelen om de verkeersdoorstroming tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag te verbeteren. Naast fysieke aanpassingen aan de weg en het op een zo goed mogelijke manier inpassen van die aanpassingen, kijkt het project samen met de regiopartners ook naar smart mobility-oplossingen en een mobiliteitsaanpak. Een structurele aanpak voor met name verkeer in de spits. Door gebruikers minder of anders gebruik te laten maken van de A4 en bijvoorbeeld door een andere manier van reizen.

Informatie en vragen

Voor inhoudelijke vragen kunt u gratis contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 of per e-mail. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 89 99.