Nieuwsbericht

Broedponton op weg naar havenkom

Gepubliceerd op: 2 april 2021 - Laatste update: 17 februari 2023, 12:14

Op vrijdag 2 april 2021 is het omgebouwde broedponton gedoopt met de naam Sternstee en vervolgens naar zijn definitieve plek in de havenkom van de haven van Lauwersoog gevaren. Vanaf nu zijn de (broed)vogels welkom!

De directie van de haven van Lauwersoog had een ‘wedstrijd’ voor de mooiste naam uitgezet. De winnaar, Arend Lommert, krijgt een gepast cadeau: een diner voor twee op Engelsmanplaat.

Tweede leven

De voormalige dekschuit is uit de vaart gehaald en krijgt nu een ‘tweede leven’ als broedponton. Ze is sinds maart 2021 in ‘ombouw’ en inmiddels voorzien van grind, gresbuizen voor beschutting van de vogeljonkies en schelpen voor het nestelen. Ook is ze zo ingericht en aangepast dat jonge vogels er niet af kunnen vallen. Maar ook dat bijvoorbeeld vossen en ratten geen kans hebben om de broedsels te verorberen. Om kenbaar te maken dat vogels er kunnen broeden, zullen er in eerste instantie in totaal vijf loksterns (van hout!) gaan ‘broeden’.

Herstel visdief en noordse stern

Het broedponton in de haven van Lauwersoog is een pilot van Rijkswaterstaat om te kijken of dergelijke pontons kunnen bijdragen aan het herstel van de visdief en noordse stern in het Waddengebied. De neerwaartse trend van deze vogelsoorten komt onder meer doordat er te weinig veilige broedlocaties zijn. Vanwege het behoud van een natuurlijke Waddenzee is er terughoudendheid voor de aanleg van kunstmatige broedlocaties, maar in een haven past dat prima. 

Het project wordt nauwgezet gevolgd en bij succes zal dit project bijdragen aan een duurzame haven en de Natura 2000-instandhoudingsdoelen van broedvogels in de Waddenzee.Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Rijkswaterstaat is de natuurbeheerder van de Waddenzee en verantwoordelijk voor de Natura 2000-beheerplannen in het gebied.

Duurzame havens

Het broedponton Sternstee is een samenwerkingsproject van de haven LauwersoogWaddenvereniging, Rijkswaterstaat, Vogelbescherming Nederland en NG Shipyards in het kader van het programma ‘Duurzame haven Lauwersoog’.